Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Farlig verksamhet

En verksamhet som av länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön klassas som en farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Vid en farlig verksamhet finns det en inneboende fara i verksamheten för att en olycka ska kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer, brandfarliga varor eller flygplatser. Enligt LSO är kommunen tillsynsmyndighet och inom Storstockholms brandförsvars 10 medlemskommuner utför brandförsvaret tillsyn av dessa anläggningar. Enligt lagen är dessa verksamheter bland annat skyldiga att analysera risken för olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, de ska hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Inom Storstockholms brandförsvars geografiska område finns idag 25 farliga verksamheter.

 

 

 

 

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Fredrik Nilsson
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2014-07-16