Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Skyldigheter vid farliga verksamheter

Anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom, som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Beredskapen vid anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten. Ägaren eller verksamhetsutövaren är även skyldig att i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador från olyckor.

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Riskanalysen ska i första hand kunna tjäna som underlag för bedömningen av vilken beredskap för effektiva räddningsinsatser som behöver upprätthållas vid anläggningen.

Varning och underrättelse vid olycka

Verksamhetsutövaren ska vid kännedom om en brand eller olycka (eller överhängande fara för sådan) som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Vid utsläpp eller överhängande fara för utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en anläggning med farlig verksamhet ska den som utövar verksamheten även underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen om utsläppet påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten.
Den som utövar farlig verksamheten ska i förväg ha vidtagit förberedande åtgärder och fastställt hur varning och alarmering ska gå till samt ha fastställda rutiner för detta. För varning får den som äger eller utövar farlig verksamhet, efter kommunens medgivande, använda de varningsanordningar som installerats för → VMA (viktigt meddelande till allmänheten).

Information till myndigheter

Anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen ska vid allvarliga olyckor eller tillbud inom den farliga verksamheten, som kunnat medföra allvarliga skador på människa eller i miljön, omgående underrätta den kommun inom vilken verksamheten är belägen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den som utövar verksamheten ska i förväg ha fastställda rutiner för underrättelsen.