Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Ord och uttryck

I brandskyddsvärlden, liksom inom andra områden, används ofta begrepp som kan vara svåra att hålla isär. Därför har vi valt att redogöra för några av de vanligaste begreppen inom området brandskydd.

Automatiskt brandlarm

Teknisk anordning för att med hjälp av rök- och värmedetektorer tidigt kunna varna för rök och brand.

Brandcell

Utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under en viss tid bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd.

Brandfarlig vara

Brandfarliga gaser och vätskor samt vissa fasta material enligt förteckning från Sprängämnesinspektionen.

Brandskyddsdokumentation

är ett juridiskt dokument som enligt bygglagstiftningen (BFS 2002:19) måste upprättas vid nybyggnation eller större om- och tillbyggnader. Brandskyddsdokumentationen skall upprättas av en sakkunnig i brandskydd, som är godkänd av kommunens byggnadsnämnd. Finns sådan dokumentation kan denna utgöra en del av ovanstående dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet.

Dokumentation av brandskyddet

är en samlad dokumentation av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. Man kan se det som verksamhetens riktlinjer eller verktyg för hur och på vilket sätt brandskyddsarbetet bedrivs. Dokumentationen är ett levande dokument som skall spegla verkligheten. Det skall därför följas upp och revideras regelbundet liksom kommuniceras till berörda.

LSO

Lagen om Skydd mot olyckor (2003:778)

Nyttjanderättshavare

Arrendator, hyresgäst eller någon annan som nyttjar egendom utan att vara ägare (i tidigare räddningstjänstlag användes begreppet innehavare istället för nyttjanderättshavare.

SBA (Systematiskt BrandskyddsArbete)

Systematiskt brandskyddsarbete skall bedrivas av alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller anläggningar. Med andra ord alla och envar, såväl i hemmet som på arbetsplatsen. Omfattningen av brandskyddsarbetet styrs av byggnaden, verksamheten och organisationen.

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

eller i vardagligt tal - brandskyddsredogörelse, eller BSR - är en sammanfattning av ägarens och nyttjanderättshavarens totala brandskydd för byggnaden eller anläggningen. Redogörelsen skall lämnas in till kommunen som sedan använder uppgifterna vid tillsyn och planeringen av denna.