Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brandskydd i provisoriska flyktingboenden

Antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn är nu stort i Sverige. Ett stort engagemang finns i samhället om att hjälpa till på olika sätt, så även med boende. Denna information vänder sig till dig som öppnar ett boende för nyanlända eller arrangerar tillfälligt boende för utsatta människor.

Om du öppnar ett boende är det ditt ansvar att ordna ett fullgott brandskydd. Brandskyddet är alltid den enskildes ansvar. Om du upplåter lokaler som är avsedda för annat än övernattning är det inte säkert att brandskyddet uppnår en acceptabel nivå. Viktiga faktorer för hur ett betryggande brandskydd ska vara utfört är bland annat om personerna som vistas i lokalerna förväntas vara vakna eller kan vara sovande samt om de har möjlighet att sätta sig själva i säkerhet.

Även om det handlar om en tillfällig användning av lokal som boende så behövs ett betryggande brandskydd. Det får inte innebära fara för liv om det skulle börja brinna. Man kan ha i åtanke att statistiken om dödsbränder berättar just att människor omkommer i den miljö där man bor. Om brandskyddet inte är tillräckligt kan det leda till en katastrof.

Initialt är av yttersta vikt att de fundamentala och grundläggande kraven på ett boende uppfylls:

  • Tidig upptäckt och varning för brand.
  • Möjlighet till en säker utrymning.
  • Möjlighet och förmåga att kunna ingripa mot brand.

En ändring av lokal till boende/övernattning kan kräva bygglov eller bygganmälan. Detta gör du hos stadsbyggnadskontoret i din kommun. Regler för hur olika typer av boende ska vara utformat återfinns i Boverkets byggregler, BFS 2014:3 - BBR 22. Notera att det kan finnas lokaler där det finns ett bygglov för boende men det behöver inte betyda att alla typer av boende är lämpligt. Samhället ställer olika krav beroende på om de boende kan förväntas ha god lokalkännedom, själva kan sätta sig i säkerhet med mera.

Storstockholms brandförsvar prioriterar en utökad rådgivning och vägledning till medlemskommunerna gällande frågor i detta ämne. Räddningstjänsten ska inte gå runt den lagstiftning som finns gällande brandsäkerhet för boende, vakna eller sovande. Svensk lagstiftning syftar till att alla, ur ett brandskyddsperspektiv, ska ha ett likvärdigt skydd.

SSBF:s fokus ligger på att hålla en bra dialog med myndigheter och ideella krafter samtidigt som vi ser till att alla som bor eller vistas i våra medlemskommuner har ett fullgott brandskydd.

Meddela räddningstjänsten

För oss på brandförsvaret är det av stort intresse att känna till de tillfälliga boenden som finns och som planeras inom Storstockholms räddningscentrals geografiska område. Detta för att vår räddningscentral ska ha möjlighet att larma rätt resurser i ett tidigt skede av en eventuell olycka.

Räddningstjänsten önskar därför att bli informerade om pågående provisoriska boende för flyktingar. Vi är intresserade av adress och den lokal där boendet bedrivs, hur många boende som kan vistas där samt hur länge lokalen avses att användas som tillfälligt boende.

Kontakt med oss, både gällande anmälan av redan pågående eller kommande boenden och/eller vid önskemål om rådgivning i frågan, sker bäst genom att skicka ett meddelande till: flyktingboende@ssbf.brand.se. Ange ärende i meddelandets ämnesrad.

Samordningsansvarig för frågorna hos Storstockholms brandförsvar är Gunnar Neselius och honom når du lättast via samma e-postadress: flyktingboende@ssbf.brand.se.

Vägledning från Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen, som är en allmännyttig ideell organisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige, har nyligen tagit fram en vägledning för brandskydd i boenden för asylsökande. Denna ger mer information om vad du ska tänka på avseende brandskyddet i samband med etablering och drift av boende.

De har även tagit fram en kostnadsfri webbaserad brandskyddsutbildning primärt riktad till personal på boenden för asylsökande.

Materialet återfinns på följande länk: www.brandskyddsforeningen.se/pa-arbetet/asylboenden

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Gunnar Neselius
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2016-03-09