Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Explosiv vara

Från och med den 1 september 2010 handlägger Storstockholms brandförsvar tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor inom förbundets verksamhetsområde. Detta innebär att om du ska ta emot, använda, förvara, bedriva handel (överlåta) eller överföra explosiv vara måste vända dig till Storstockholms brandförsvar som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Inom Storstockholms brandförsvars verksamhetsområde ingår kommunerna: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Vill du söka tillstånd för sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det fortfarande → Polisen som sköter de uppgifterna. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det → Myndigheten för samhällsskydd och beredskap du ska vända dig till. På deras hemsida kan du även hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Nedan kan du läsa om hur du söker tillstånd till hantering av explosiv vara.

Tillstånd

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Användning – Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Antingen så köper du explosiv vara och förbrukar direkt, t.ex. vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget separat tillstånd till förvaring.

Observera att sprängning inom detaljplanelagd område förutsätter att du även har sökt/söker tillstånd hos Polisen enligt ordningslagen.

Förvaring – Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.

Handel/överlåtelse – Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, t.ex. om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring – Detta tillstånd behöver du som köper t.ex. sprängämnen (ej stenspräckarpartoner) för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats.

Godkännande av ny föreståndare – Varje föreståndare behöver godkännas av brandförsvaret. Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.

Blanketter för tillståndsansökan finner du i → Dokumentcenter. Du som ansöker om tillstånd till försäljning av fyrverkerier kan använda en förenklad blankett. Om du inte ansökt om tillstånd tidigare så kryssa i alla tillståndstyper på blankettens första sida.

Du som söker tillstånd till exempelvis förvaring av sprängämnen använder blanketten "Ansökan - tillstånd hantering av explosiv vara", kryssa bara i vilka tillstånd det är du söker på blankettens första sida.

Blanketten ska skickas eller lämnas in till:

Storstockholms brandförsvar
Box 1328
111 83 Stockholm

Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att vi ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. Med i blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer ärendet att gå på remiss och en handläggare från brandförsvaret kommer att göra en bedömning av om du som söker tillstånd tar ditt ansvar enligt de regler som gäller för säker hantering av varorna. För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. För att få tillstånd så måste du alltså kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.

Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (t.ex. förråd eller försäljningslokal) kan brandförsvaret besluta om att en avsyning behövs innan tillstånd ges. Handläggaren kommer att kontakta dig för att boka en tid för avsyning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Tillståndsbevis ges när kontrollen av dig som söker och eventuellt utrymme för förvaring är färdig. Från det att du lämnat in en fullständig ansökan till att du meddelas beslut kan det ta cirka 3 veckor. Är ärendet komplicerat får handläggningstiden dock ta upp till 3 månader.

Avgift

Avgifter för handläggning av tillstånd explosiv vara varierar mellan 1 100 kr - 4 500 kr. beroende på tillståndsansökans omfattning. Taxor för tillsyn explosiva varor samt tillståndshantering explosiva varor hittar du vårt → Dokumentcenter.

Tillsyn

Efter att du fått ditt tillstånd för hantering av explosiva varor så är det brandförsvaret som genomför tillsyn av din verksamhet. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Lästips

Mer information inom lagstiftningsområdet brandfarlig och explosiv vara hittar du på → Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

MSB har även en → Handbok i förvaring av explosiva varor som du kan läsa och ladda ner.

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2016-03-23