Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Stöd till barn och ungdomar som eldar

Barns och ungdomars lek med eld kan resultera i skolbränder, skogsbränder och i vissa fall vind- och källarbränder i fastigheter. Stockholms brandförsvar startar därför under hösten 2008 ett förebyggande projekt med stöd till barn som eldar.

Det är viktigt att känna till bakgrunden. För några generationer sedan eldade man för att få ljus, värme och mat. Detta innebar att barn vid mycket unga år instruerades av föräldrarna i hur man använder eld på ett konstruktivt sätt. En brand påminde var och en om denna ständigt närvarande fara.

Idag däremot är öppen eld ingenting som den enskilda individen möter i sin vardag. Att barn använder eld i stor utsträckning vet vi, men att vi kallar detta riskfyllda beteende för ”lek med eld”, säger något om de förändringar som skett.

Syftet med stödet är att identifiera och besöka barn och ungdomar som eldar, uppmuntra till kunskap om eld, öka barnets färdighet i att själv se risker med elden och att föra denna kunskap vidare, likt en ambassadör. Besöken sker i hemmet med föräldrarna, som initieras i vidare arbete med barnet. Besöket analyseras, med fokus på hur, var och när barnet har eldat. Detta ökar möjligheterna för oss att förebygga det riskfyllda beteendet med eld. Det sker även återkoppling till familjen.

Metoden är inte en intervju eller något som syftar till att klarlägga de underliggande motiven bakom brandanläggandet, besöket behandlas konfidentiellt.

Med tanke på brandmäns kunskaper om eld och höga status bland barn och ungdomar, troligtvis på grund av att de förknippas med hjälpande, räddande och skyddande uppgifter, är de lämpliga att utföra denna uppgift.

För att det ska fungera fullt ut är det nödvändigt att samverka mellan myndigheterna i staden. Vi ser därför fram emot ett tvärsektoriellt samarbete med socialförvaltningen och skolan. Stockholms brandförsvar har redan idag en väl fungerande samverkanspartner i brandskadeavdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Stöd till barn som eldar är inspirerat av Steve Broadhurst F.A.C.E program (Fire Awareness Child Education Program). Programmet har haft stora framgångar i England.