Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Vad är brandfarlig vara?

Till brandfarliga varor räknas gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C vid normalt atmosfärstryck och vätskor med flampunkt som inte överstiger 100 °C, samt brandreaktiva varor.

Vissa viktiga egenskaper för brandfarliga vätskor och gaser

Flampunkt

Brandfarliga vätskor delas in i olika klasser utifrån deras flampunkt. Flampunkten är den temperatur som en vätska minst måste uppnå innan den kan antändas. Är temperaturen lägre innebär detta att vätskan inte avger tillräckligt med ångor. Här nedan finns det några exempel på brandfarliga vätskor och i vilken klass de tillhör:


Klass 3: vätskor som avger brännbara ångor om omgivningstemperaturen är mellan 55-100 °C. Exempel på sådana vätskor är tändvätska, dieselolja, eldningsolja.

Klass 2b: vätskor som avger brännbara ångor om omgivningstemperaturen är uppvärmd, (30-55 °C) över normal rumstemperatur, detta kan hända t.ex. vid starkt solsken. Exempel är: fotogen, terpentin och naftaprodukter.

Klass 2a: vätskor som vid normala rumstemperaturer, mellan 21-30 °C avger brännbara ångor t.ex. xylen, vissa snabbtorkande färger, rostskyddsfärger.

Klass 1: vätskor som avger brännbara ångor redan vid mycket låga temperaturer t.ex. bensin, koncentrerad spolarvätska, etanol, metanol, E85.

Flaskor med brandfarlig vätska har normalt klassmärkningen på etiketten. I annat fall kan klassen tillika flampunkten hittas i varuspecifikationsbladet för varan. Läs mer om klassificering och märkning på → MSB hemsida.

Brännbarhetsområde

Brännbarhetsområdet för en specifik brandfarlig vätska eller gas anger koncentrationen brännbara ångor i luft och då de är antändbara. Om ångornas koncentration i luft är under brännbarhetsområdet kan luft/ånga-blandningen inte antändas. Detsamma gäller om ångans koncentration i luft är för stor, då kan blandningen inte heller antändas.

Några exempel på brännbarhetsområden för vanligt förekommande gaser och vätskor

Vad är brandreaktiva varor?

Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Det är MSB som, genom att meddela föreskrifter, anger vad som omfattas av begreppet "brandreaktiv vara".

Följande ämnen är brandreaktiva varor:

  • Väteperoxid med koncentration från 20 % och uppåt samt all tillverkning av väteperoxid oavsett koncentration.
  • Organiska peroxider. Används som initiatorer inom plastindustrin för att starta polymeriseringsreaktioner samt som härdare vid plastning/spackling av till exempel båtar.
  • Ammoniumnitrat som innehåller mer än 80 % ammoniumnitrat. Används i huvudsak för att tillverka sprängämnen, vilket är all teknisk ammoniumnitrat och några sorters konstgödsel.
  • Lågnitrerad nitrocellulosa som används vid tillverkning av vissa lacker och limmer samt som nitrerat garn (tändgarn) för branddörrar och dylikt. Nitrocellulosa med högst 12,6 % kvävehalt och som är fuktad med minst 25 % vatten eller alkohol, eller är plasticerad med minst 18 % mjukningsmedel.

Mer om dessa varor kan du läsa på → MSB hemsida.

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2013-01-30