Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brandfarlig och explosiv vara

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Från och med den 1 september 2010 gäller en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Läs mer, under rubriken Brandfarliga varor eller Explosiva varor i menyn till vänster, om vad detta innebär för dig som ansöker om tillstånd .

För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen gäller all sorts hantering, överföring och import.

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara avses explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

→ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har mer information som rör lagstiftning och annat inom ämnesområdet. 
 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2011-05-25