Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Skola och barnomsorg

Skolor och förskolor är tyvärr mycket utsatta för anlagda bränder. Men det finns sätt att förebygga.

På en skola eller förskola ligger ansvaret för brandskyddet på såväl fastighetsägaren som på rektor eller förskolechef. Läs mer om ansvarsfördelning och arbetsmetoder under rubriken Systematiskt brandskyddsarbete till vänster.

Information och utbildning i skolorna

De allra flesta brandtillbud sker i hemmet. Ju mer de boende kan och vet om tänkbara risker och hur de kan hindras desto säkrare blir tillvaron hemma. Barn är några av de viktigaste grupper vi har för att få genomslag för hur man kan ha ett bättre brandskydd hemma. Barnen lär sig snabbt och tar förhoppningsvis med sig kunskapen hem till familjen. Därför arbetar vi mycket med information och utbildning av skolelever på olika sätt.

  • Vi träffar barnen i förskoleklasser och berättar om vad brandförsvaret gör, hur man larmar 112, vad de ska göra om det börjar brinna.
  • Vi träffar barnen i årskurs 5 och berättar om säkerhetsrisker och hur de ska agera vid brand.
  • Räddningsverket (MSB) har tagit fram ett utbildningsmaterial som vi skickar till alla skolor innan en träff.
  • Vid anlagd brand i en skola kan vi ha enskilda samtal med de som har anlagt branden alternativt information till en bredare grupp. Syftet är att visa på de konsekvenser en brand kan få för skolan, samhället och den enskilde.

Vid flera brandtillbud i bostäder under åren har vi sett exempel på barn och ungdomar som har agerat på ett föredömligt sätt för att hindra konsekvenserna av en brand. Ofta har de använt de kunskaper de har fått i skolan.