Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Lag om skydd mot olyckor

Sedan 2004 har vi en lag som ska förbättra skyddet mot olyckor och öka tryggheten i samhället. "Lagen om skydd mot olyckor" ersatte då räddningstjänstlagen från mitten av 1980-talet.

Lagen sätter en lägsta nivå för skyddet mot olyckor som är kopplade till räddningstjänstens insatser. Därutöver är det upp till kommunen att fastställa ambitionsnivån. Detta innebär en minskad detaljreglering från statliga myndigheter. Kommunen ska, i högre grad än hittills, kunna anpassa och utveckla sin räddningstjänst efter sina lokala förhållanden.

Styrning genom nationella mål

Statens styrning utövas indirekt genom de nationella målen. Dessa handlar om människors liv och hälsa, liksom egendom och miljö, som ska ges ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor oavsett geografisk placering i Sverige. Därtill kommer att räddningstjänstens operativa del, det vill säga utryckningsstyrkorna, ska planeras och organiseras så att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. De nationella målen bryts ner i kommunala verksamhetsmål, som formuleras i handlingsprogram. Detta gäller både det förebyggande arbetet och räddningstjänstverksamheten. De nuvarande räddningstjänstplanerna ersätts av fastställda handlingsprogram.

Kommunen ska samordna all olycksförebyggande och skadebegränsande verksamhet. Huvudansvaret vilar dock på den ensilde medborgaren, eller det enskilda företaget, när det gäller att förhindra att olyckor inträffar och när det gäller att kunna agera i händelse av att olyckor inträffar. Den enskilde ansvarar helt enkelt för att hantera sina olycksrisker. Först när den enskilde misslyckas med att hantera sina risker ska samhällets resurser sättas in.

Konkret innebär lagen att kommunen, företag och privatpersoner får ett förtydligat ansvar för att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar. Färre ska skadas och färre ska dö på grund av olyckor. Skador till följd av olyckor på egendom och miljö ska minska. För att nå dessa mål så måste kommunen, företagen och privatpersonerna tillsammans skapa en samsyn om trygghet och säkerhet i kommunen. Detta ska komma till uttryck i det kommunala handlingsprogrammet. Det är upp till kommunpolitikerna att besluta om vilken säkerhetsnivå de vill att kommuninvånarna ska ha.

Vad ska handlingsprogrammet omfatta?

Handlingsprogrammet ska redovisa de risker som finns i kommunen och ange de mål gällande vilken säkerhetsnivå som ska råda i kommunen. Vidare ska det finnas en redovisning av hur den förebyggande verksamheten är ordnad och vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa för att genomföra räddningsinsatser.

Är du intresserad av att veta mer?

Mer information om lagen om skydd mot olyckor kan du hitta på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.