Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Efter branden

Hälsa

Om du vistats i ett rökfyllt rum och andats in brandrök eller fått en brännskada och inte redan varit i förbindelse med sjukvården bör du ta kontakt med närmaste akutsjukhus eller din husläkare/vårdcentral.

Försäkring

Bor du i hyreshus brukar fastighetsägaren ha en fastighetsförsäkring. Tänk på att denna försäkring endast täcker skador på byggnaden, och inte dina möbler eller andra inventarier. Du måste ha en hemförsäkring för att dina egna ägodelar ska vara skyddade. Har du hemförsäkring tillkommer självrisken, även om det inte är du som orsakat skadan. Det gäller också om skadan inträffat i vind-/källarförråd eller i ett garage. Saknar du hemförsäkring får du själv stå för alla kostnader.

Restvärdesräddning vid brand

När människor inte längre är i fara och elden är släckt, påbörjas vid behov en restvärdesräddning. Restvärdesräddningen genomförs för att minska de materiella skadorna som uppstått av brand, vattenskada eller annan händelse som täcks av ditt försäkringsskydd. Brandplatsen grovstädas till en rökfri och torr miljö. Röklukten vädras ut. Släckvatten sugs upp. Trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning. Brandpersonalen gör det första restvärdesarbetet. De bär också ut eller täcker över värdefulla möbler, tavlor m.m. Du talar själv om vad som är värdefullt.

Om en restvärdesräddning inleds kallar räddningsledaren en restvärdesledare till platsen.Restvärdesledaren representerar försäkringsbolagen och hjälper dig i det akuta skedet att t.ex. ordna bevakning, omhänderta lösöre, täcka dörrar/fönster återställa el- och värmeförsörjning och vid behov ordna alternativt boende.

Restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring. Larmtjänst, försäkringsbolagens gemensamma organisation, utför arbetet med hjälp av olika entreprenörer. Respektive försäkringsbolag står för kostnaden. Om du inte har någon hemförsäkring kan restvärdesledaren lämna besked om kostnaderna för en eventuell sanering. Har du frågor om saneringen tag kontakt med ditt försäkringsbolag eller fastighetsägaren.
Räddningsledaren är skyldig att se till att fastighetsägaren blir informerad vid inträffad brand eller vattenskada. När branden väl släckts, och det akuta restvärdesarbetet är utfört, är det du själv eller ägaren till den fastighet du bor i som ansvarar för att fastigheten blir bevakad om detta behövs.

Om du inte kan bo kvar

Om du inte kan bo kvar efter en brand får du i normala fall hjälp med tillfälligt boende, antingen genom ditt försäkringsbolag eller socialtjänsten i din kommun. Ett annat alternativ är att bo hos släkt eller vänner.

Efter en brand ska du inte ta med dig kläder, värdehandlingar eller annat som kan ha påverkats av branden utan att först rådfråga restvärdespersonal eller polis. Ditt bohag, dina kläder och textilier saneras av det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag anlitar.

Vatten, el, tele

Om det varit en mindre brand kontaktar du själv fastighetsägaren.Vid mer omfattande bränder är det en av restvärdesledarens uppgifter att kontakta fastighetsägaren som ser till att vatten, el, gas och tele kommer igång igen.

Polis

Polisen och polisens tekniker utreder vad som orsakat branden: Om det finns en teknisk orsak, om det är en anlagd brand eller om branden orsakats av vårdslöshet. Polisens uppgift är bl.a. att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden. Ordningspolisen finns på plats under själva släckningsarbetet. Brandplatsen kan bli avspärrad även för dem som bor i huset/lägenheten i avvaktan på polisens undersökningar.