Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Vad behövs vid tillståndsansökan?

Förutsättningen för att kunna fatta beslut om tillståndet är att det finns tillräckligt underlag för tillståndshandläggaren att ta ställning till. En tillståndsansökan med tydlig beskrivning av hanteringsverksamheten, ritningar och vissa fall riskutredning med tillkommande klassningsplaner underlättar och snabbar upp handläggningsprocessen.

Sökanden ska både fylla i uppgifter direkt på blanketten och bifoga ett antal handlingar till ansökan. Blanketten hittar du i vårt → Dokumentcenter.

Information som ska fyllas i på blanketten:

 1. Ansökan avser: Markera vilken typ av tillstånd ansökan avser.
   
 2. Sökande: Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Kan sökas av såväl en fysisk som juridisk person.
   
 3. Fastighet: Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis m.m.
   
 4. Föreståndare: Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet skall enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga. Finns inte utsedd föreståndare vid ansökningstillfället kan uppgifterna lämnas senast vid avsyningstillfället.
   
 5. Beskrivning av verksamheten: Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.
   
 6. Hanterad mängd: Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras vid ett tillfälle samt vilken klass varan tillhör och hur den ska förvaras. Mängden anges i liter om ämnet är en vätska eller gas. Med klass menas de klasser som brandfarliga ämnen indelas i efter deras flampunkt. Ange även den brandfarlig vara som i ensam mängd inte är tillståndspliktig, då ett tillstånd ska omfatta all brandfarlig vara som hanteras (SÄIFS 1995:3).
   
 7. Underskrift av sökande: Sökandens underskrift, i original, måste finnas för att ärendet ska registreras och handläggningen påbörjas. Ansökan skall undertecknas av firmatecknare för det företag som avser driva verksamheten.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 1. Situationsplan: Ska visa anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar m.m. Även områdets topografi ska framgå.
   
 2. Planritningar: Ritningar över byggnader och anläggningar där brandfarliga varor hanteras. Där ska framgå plats där brandfarliga varor hanteras, rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass samt ventilation.
   
 3. Fasadritningar: Ska bifogas om det sker gashantering nära fönster och ventilationsintag.
   
 4. Klassningsplan: Verksamhetsutövaren ska i samtliga fall bedöma om och var områden med risk för explosiv atmosfär kan uppstå. Görs bedömningen att ingen klassningsplan behöver upprättas ska det ändå i riskutredningen redovisas att bedömningen har gjorts. Klassningsplan beskrivs i §§ 4-7 i Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor (SRVFS 2004:7).
   
 5. Riskutredning: Enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska verksamhetsutövaren se till att det finns en utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs enligt gällande normer, standarder eller anvisningar som MSB accepterat anses kravet på utredning av riskerna uppfyllt. Detta innebär att det kan vara tillräckligt om riskutredningen är en beskrivning av hur man gjort detta. Väljer man däremot att frångå gällande regler ska riskutredningen visa hur man med den alternativa lösningen når en tillfredsställande säkerhetsnivå. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, www.msb.se, finns information om vilka föreskrifter som berör brandfarlig vara.

I särskilda fall kan även krav komma att ställas att ovanstående handlingar kompletteras med en brandskyddsdokumentation och beredskaps- och/eller utbildningsplan.

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2015-04-09