Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Storstockholms brandförsvars värdegrund

Storstockholms brandförsvars övergripande uppdrag är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i förbundets medlemskommuner.

Vår värdegrund uttrycker de kärnvärden som vi ska utmärkas av, såväl externt som internt, när vi utför vårt viktiga samhällsuppdrag. Ansvaret för miljön är en naturlig del i vår verksamhet.

Värdegrunden ska stärka vår gemensamma identitet och ge oss inriktning och stöd i arbetet så att vi utvecklar verksamheten och når uppsatta mål.

Värdegrunden utgår från fyra perspektiv, våra relationer till:

 • De som bor verkar och vistas i förbundets kommuner.
 • Samarbetspartners (t. ex. polis, ambulans och andra räddningstjänster).
 • Uppdragsgivare (t. ex. medlemskommuner och företag som köper våra tjänster).
 • Varandra inom Storstockholms brandförsvar.

Respekt

 • Vi ska vara en organisation som utmärks av medmänsklighet och förståelse för dem som behöver vår hjälp. Vi ska bemöta alla på ett respektfullt sätt och agera fördomsfritt och ta hänsyn till människors olikheter.
 • Vi ska ha en hög ambitionsnivå och sträva efter att tillmötesgå våra samarbetspartners förväntningar.
 • Vi ska vara lyhörda och solidariska med våra uppdragsgivare.
 • Vi ska vara en jämställd arbetsplats där vi eftersträvar mångfald och där alla medarbetare är lika mycket värda.

Pålitlighet

 • Vi ska vara en organisation som bygger på förtroende, ger de som bor, verkar och vistas i förbundets kommuner god service och genomför räddningsinsatser och andra uppdrag med rätt kompetens och hög kvalitet.
 • Vi ska ta vårt ansvar och verka för en bra och ömsesidig relation till våra samarbetspartners.
 • Vi ska motsvara uppdragsgivarnas förväntningar genom att utföra vårt uppdrag på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.
 • Vi ska vara en organisation där det finns ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetarna och arbetsgivaren.

Öppenhet

 • Vi ska vara tillgängliga för de som bor, verkar och vistas i förbundets kommuner, lätta att få kontakt med och vara aktiva i samhället.
 • Vi ska vara öppna i kontakten med våra samarbetspartners och dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.
 • Vi ska vara lyhörda för uppdragsgivarnas synpunkter på våra genomförda uppdrag. Vi ska ta en aktiv roll i vårt uppdrag, arbeta utvecklingsinriktat och vara öppna för nya impulser.
 • Vi ska arbeta i dialog där medarbetarna ges möjlighet att delta i organisationens utveckling. Som medarbetare ska vi lyssna på varandra och ha förståelse för våra arbetskamraters situation och behov.

Professionalitet

 • Vi ska ha rätt kompetens och resurser för att tillgodose behovet av våra tjänster som de som bor, verkar och vistas i förbundets kommuner har.
 • Vi ska agera professionellt i kontakten med våra samarbetspartners så att vi gemensamt bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle.
 • Vi ska kontinuerligt utveckla vår kompetens så att vi kan tillgodose uppdragsgivarnas behov utifrån en förändrad riskbild.
 • Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar att växa i sin professionella roll så att de kan ta eget ansvar för att utveckla sin kompetens.

 


Storstockholms brandförsvar
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2015-09-22