Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Miljöarbete i Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar, SSBF, bildades den 1 januari 2009. I dokumentet ”Gemensam målbild 2015” anges vad förbundet vill uppnå de närmaste åren. Här sägs bl.a. att ”vi har ett systematiskt miljöarbete och har infört ett miljöledningssystem”.

I syfte att gå i denna riktning genom att minska miljöbelastning i vår verksamhet och därmed bidra till en mer hållbar utveckling i samhället, initierades ett miljöprojekt under 2010. De övergripande målen var att kartlägga verksamhetens miljöpåverkan och därefter sätta upp, genomföra samt följa upp åtaganden i ett handlingsprogram. Uppdraget från SSBF:s ledning gällde att bedriva ett miljöarbete ”över hela linjen” inom organisationen, som omfattar den centrala administrationen på Johannes brandstation, samtliga 15 brandstationer, 9 räddningsvärn och två utbildningsanläggningar. 

I en ”Miljöberättelse 2014” redovisas för tredje gången SSBF:s miljöledningssystem. En andra uppföljning (revision) av vårt miljöarbete gjordes av en extern revisor den 27 mars 2014 och gav SSBF ett Miljödiplom enligt miljöstandarden Svensk Miljöbas. 

Vår miljöpolicy

Kort om SSBF:s verksamhet
Kommunalförbundet ska verka för att, inom hela sitt geografiska ansvarsområde, bereda människors liv, hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Detta ska ske i nära samverkan med medlemskommunerna och utifrån lokal riskbild och lokala förutsättningar. SSBF ger service till ca 1,3 miljoner invånare i 10 kommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Organisationens betydande miljöaspekter utgörs av energiförbrukning, transporter, avfall samt inköp av materiel.

Policy
Storstockholms brandförsvars ambition är att verka i en organisation som tillgodoser och värnar en långsiktig och uthållig användning av naturresurserna. Genom ständiga miljöförbättringar och förebyggande av förorening ska förbundet minska sin miljöbelastning.

Detta ska vi uppnå genom att:

  • samtliga medarbetare ska ha goda kunskaper inom miljöområdet.
  • systematiskt beakta miljöaspekter vid inköp och upphandling.
  • minimera användningen av fossila drivmedel.
  • effektivisera vår energianvändning och använda el från förnybara källor.
  • uppfylla och överträffa gällande miljölagstiftning och förordningar.
  • upprätthålla ett väl fungerande kretsloppstänkande från inköp till avfall.
  • öppet redovisa förbundets miljöarbete.

 

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Tord Jägerskog
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2014-06-26