Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Vad gör vi?

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där 10 kommuner samarbetar, kommunerna är Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.

Uppdraget för Storstockholms brandförsvar är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Verksamheten skall kontinuerligt bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället, genom att:

 • Aktivt verka för att riskhänsyn beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen.
 • Aktivt bedriva behovs- och kundorienterad information, rådgivning och utbildning.
 • Bedriva behovs- och kundorienterad tillsyn.
 • Genomföra snabba och effektiva räddningsinsatser när den enskilde själv inte kan hantera situationen.
 • Aktivt verka för och bidra till en hög risk- och krishanteringsförmåga hos medlemskommunerna.

Vårt arbete ska ske i nära samverkan med medlemskommunerna och utifrån lokal riskbild och lokala förutsättningar.

Våra mål är att:

 • Riskhänsyn skall beaktas tidigare och i en högre omfattning i plan-, bygg- och tillståndsprocessen.
 • Kunskapen om risker och olycksförebyggande åtgärder samt förmåga till olyckshanterande åtgärder hos den enskilde ska öka kontinuerligt.
 • Behovs- och kundorienteringen av tillsynsprocessen ska öka.
 • Skadebegränsande åtgärder skall vid en olycka ha påbörjats innan brandförsvaret anländer.
 • Antalet personer som omkommer eller skadas i olyckor som kan föranleda räddningsinsats skall minska varje år.
 • En första räddningsstyrka skall under normala förhållanden vara på plats senast inom 10 minuter för tätort och 20 minuter för andra områden som har fast vägförbindelse. Variationer kan dock förekomma baserad på lokal riskbild.
 • Medlemskommunernas risk- och krishanteringsförmåga skall öka.

 

Välkommen till Storstockholms brandförsvar!