Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Olycksförebyggande arbete

Att minska risken för bränder och andra olyckor är en av våra viktigaste uppgifter.

Brand- och riskhänsyn i samhällsplanering och byggande

Hänsyn till brand och andra olycksrisker är en viktig del i bl.a. översikts- och detaljplanering, vid utbyggnad av transportsystem, vid prövningar av tillstånd för miljöfarliga verksamheter liksom i efterföljande byggprocesser.

Storstockholms brandförsvar deltar som samrådspart i olika planerings- och tillståndsprocesser och bistår kommuner och verksamhetsutövare med kunskap om:
• riskhanteringsmetodik och behov av riskhantering utifrån aktuella lagkrav,
• inträffade olyckor som föranlett räddningsinsats, samt
• riskobjekt i form av verksamheter som hanterar brandfarliga och explosiva varor och/eller klassificeras som s.k. farliga verksamheter enligt lag om skydd mot olyckor.

Därtill bevakar SSBF möjligheterna att under såväl bygg som driftskede genomföra insats i händelse av olycka samt bistår byggnadsnämnden och andra myndigheter med sakkunskap avseende byggnadstekniskt brandskydd i samband med bygglovsärenden. 
 

Myndighetsutövning som tillsyn, brandskyddskontroll och tillståndshantering

Varje dag utför vi tillsyn, det vill säga ger råd om brandskydd i sjukhus, skolor, servicehus, hotell, restauranger, varuhus med mera. Tillsynen innebär främst kontroll av att det finns en fungerande egenkontroll av brandskyddet i byggnader och på anläggningar som omfattas av kravet att bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Storstockholms brandförsvar ansvarar för tillsyn enligt Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, LSO i medlemskommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Vi samarbetar också med bostadsbolag och fastighetsägare för att förbättra brandskyddet i bostäder. För tillsynen har Storstockholms brandförsvar rätt att ta betalt. Brandförsvaret ansvarar även för tillståndsgivning för brandfarlig vara och godkännande av egensotning. Storstockholms brandförsvar har även speciell tillsyn över verksamheter där olyckor kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö, t ex olje-, läkemedels- och elektronikindustrin.

Stöd till kommunernas risk- och krishantering

Storstockholms brandförsvar verkar aktivt för och bidrar till en hög risk- och krishanteringsförmåga hos medlemskommunerna. Detta sker i nära samverkan med våra medlemskommuner och med hänsyn till lokala förutsättningar och lokal riskbild. Vi stöttar bland annat med experthjälp i genomförandet av bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, skade- och incidentrapportering samt risk- och krishanteringsarbete allmänt.

Information och rådgivning till allmänhet och verksamhetsutövare

Vi arbetar mycket med information och rådgivning till allmänheten, organisationer och företag. För att minska bostadsbränder har vi bland annat information i skolor, till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, personal inom vårdboende och återkoppling efter brand i en bostad. För att minska antalet anlagda bränder arbetar vi i nätverk med skolan, polisen och socialförvaltningarna.

Lärande genom olycksutredningar

För att lära för framtiden, dels för att undvika eller minska olyckorna, dels för att få en effektivare insatsverksamhet arbetar vi med olycksutredningar. Syftet med en olycksutredning är att klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts, samt att dessa uppgifter dokumenteras.

Utredningar sker på följande sätt:

  • Olycksutredning: Sker i form av en insatsrapport och innehåller uppgifter om tider, platser, räddningsstyrkans storlek och beslut fattade av räddningsledaren.
  • Fördjupad olycksundersökning: Genomförs av särskild olycksutredare eller utredningsgrupp och syftar till att belysa olyckan, förloppet och hur räddningsinsatsen har genomförts på ett mer detaljerat sätt.
  • Extern utredning: Vid en del olyckor bör utredningen helt eller delvis utföras av en extern part. Detta gäller särskilt vid större händelser där brandförsvarets insats utreds eller vid olycksundersökningar där särskild expertkunskap behöver knytas.