Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Organisation

Orgskiss-20161001.png

 

Förbundsdirektör

Rapporterar till direktionen och ansvarar för förbundets övergripande ledning och uppföljning i linje med politiskt beslutat uppdrag och mål samt förbundets övergripande kontakter med nationella myndigheter. Förbundsdirektören har till stöd för ledning en ledningsgrupp.
Förbundsdirektör: Svante Borg

Analys och inriktning

Rapporterar till förbundsdirektören och svarar för förbundets övergripande ledning och uppföljning i linje med förbundets styrdokument. I staben ingår även förbundskansliet som ansvarar för beredning av ärenden till direktionen, samt förbundets registratur och arkiv. I förbundsledningens stab ingår också chefssekreterarfunktionen åt förbundsdirektör samt räddningschef.
Tf. räddnings- och utvecklingschef: Peter Arnevall

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för förbundets ekonomistyrning vilket innebär framtagande av budget, tertialrapporter och årsredovisning. Avdelningen ansvarar även för upphandling, finansiering, fakturering och betalningar samt bidrar med kompetensstöd inom budget, prognoser och redovisning. Har systemansvar för ekonomisystem samt system för elektronisk fakturahantering och webbrapporter. Även funktionen för fastigheter ingår i ekonomiavdelningen.
Chef: Anna Vastagh Ytander

HR/Personalavdelningen

Jobbar med strategiskt personalarbete för att tillvarata och utveckla organisationens kompetens i syfte att skapa trygghet för medborgare och besökare i Stockholmsområdet. HR/Personalavdelningen arbetar utifrån följande fokusområden: rekrytering, arbetsmiljö och hälsa, lagar-avtal-policys, chefs-och ledarutveckling samt styrning och uppföljning av personalrelaterade frågor. HR/Personalavdelningen arbetar även med debriefing och kontakter med Visma.
Chef: Lena Lefverström

Kommunikation

Ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation bl.a. via hemsida, intranät, facebook, intern-TV och diverse kampanjer. Svarar för mediakontakter samt arbete med förbundets varumärke och kvalitetssäkring av den grafiska profilen.  Avdelningens övergripande uppdrag är att stödja förbundsledningen genom att analysera, tolka och följa upp verksamheten, i syfte att föreslå inriktning avseende organisationens uppdrag och roll i samhället.
Chef: Veronica Sandström

Räddning

Svarar för verksamheten i förbundets insatsområden avseende förbereda, genomföra samt följa upp räddningsinsatser. Avdelningen svarar dessutom för att information och rådgivning för vårt olycksförebyggande arbete sker ute i samhället nära våra medborgare.
Chef: Johan Berg

Avdelningen ska ha tillgång till kompetens och resurser för hela uppdraget:

  • Resurs- och aktivitetsplanering
  • Operativa arbetssätt
  • Förbereda insats
  • Utbildningsanläggningarna Ågesta och Okvista
  • Materielförsörjning och fordon
  • Dagtidsstyrkor
  • SSBF:s brandinstruktörer

Riskhantering

Avdelningen för riskhantering samlar flertalet av Storstockholms brandförsvars experthandläggare inom samhällsplanering, myndighetsutövning och stöd till den enskilde. Sammanlagt arbetar 50-talet medarbetare med handläggning av övergripande ärenden, tillstånd och tillsyn enligt LBE samt tillsyn enligt LSO.
Chef: David Nyman

Ledning och samverkan

Under ledning och samverkan samlas Storstockholms räddningscentral, SSRC, tekniskt ledningsstöd och krisberedskap. Tekniskt ledningsstöd innefattar funktionerna: VMA, samband och radiolänk samt automatlarmsuppföljning.
Chef: Lena Drakenberg

 


Storstockholms brandförsvar
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2016-05-01