Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en anläggning, till exempel i en villa.

Alla elektriska bruksföremål och apparater har läckströmmar, till exempel en spis på mellan 6-10 mA (mA=tusendelar av en Ampere). En jordfelsbrytare känner av summan av alla läckströmmar, inklusive felströmmar. En uppdelning på flera jordfelsbrytare i elcentralen är därför att rekommendera för att undvika att jordfelsbrytaren löser ut vid normal användning.

Fördelar med en jordfelsbrytare

Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring med en strömförande del. Jordfelsbrytaren - inte säkringen - känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna som kan orsaka brand. Det är enkelt och billigt att installera jordfelsbrytare vid nyinstallation.

Några tips

Kontakta en fackman för råd och kostnadsförlag vid komplettering i äldre installationer.
Det finns portabla jordfelsbrytare (ca 400kr) för att plugga in i vägguttaget för att få säkerhet när man använder elapparater utomhus.

Kyl, frys och uppvärmning bör ha separata jordfelsbrytare. Till pannor för uppvärmning rekommenderas en jordfelsbrytare på 300 mA som brandskydd.

Tänk på

Jordfelsbrytaren är ett bra komplement till andra skyddsåtgärder så som säkringar, skyddsjordning och naturligtvis underhåll av elanläggningen.

Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med testknappen minst 2 gånger/år, till exempel vid ny- och ombyggnad i bostäder, grundskolor, fritidshem och daghem.

Jordfelsbrytare skall finnas på följande uttag; utomhus, bygg- och rivningsplatser, jordbruk och trädgårdsmästerier, uppställningsområde för husvagnar och småbåtshamnar.