Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brandskyddskontroll och sotning

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. Förutom en välsotad skorsten och att elda effektivt är det också viktigt att förbränningsanläggningen är i gott skick.

Storstockholms brandförsvar ansvarar genom Lagen om skydd mot olyckor för brandskyddskontroll och sotning i: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. För att utföra detta upphandlar brandförsvaret arbetsuppgiften med olika företag, se utförare av sotning och brandskyddskontroll.

För att undvika brand och förebygga skador på människor, egendom och miljö, enligt lagen om skydd mot olyckor, delas sotningen in i två moment.

  1. Brandskyddskontroll
  2. Rengöring/sotning

Brandskyddskontroll handlar om att göra en bedömning av förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt, det vill säga om en brand i en im-/rökkanal skulle uppstå ska branden inte kunna sprida sig till husets konstruktion. Brandskyddskontrollen är myndighetsutövning och kan enbart utföras av det företag som brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till.

Rengöring och sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen, så kallad soteld.

Nya föreskrifter om brandskyddskontroll

Från och med 2015-01-01 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat om nya föreskrifter för sotning och brandskyddskontroll (MSB 2014:6). I de nya reglerna, som ersätter de gamla föreskrifterna SRVFS 2005:9, har i huvudsak fristerna för brandskyddskontrollens intervaller ändrats till tre respektive sex år (tidigare två, fyra och åtta). Dessutom har förtydligande gjorts vad gäller när första kontroll efter nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning ska göras, samt hur användningssättet av en lokaleldstad styr vilken frist som skall tillämpas.

Sotningsfristerna inom Storstockholms brandförsvar kommer inte i dagsläget att påverkas av den nya fristen.

Utdrag ur MSBFS 2014:6, frister för brandskyddskontroll.

Övergångsbestämmelser

För att underlätta övergången från de gamla till de nya fristerna har övergångsbestämmelser införts. Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll av anläggningen som omfattas av treårsfrist genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.

Kontrollfrister som är sex år ska tillämpas från och med januari 2021. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av sexårsfrist genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de gamla reglerna.

För mer info MSBFS 2014:6

Utförare av brandskyddskontroll och rengöring (sotning)

Brandskyddskontroll och sotning utförs av de företag som har upphandlats av Storstockholms brandförsvar. Förteckning över utförare samt karta över västra Stockholm.

Dessa företag är din kontakt när du har frågor om brandskyddskontroll och sotning.

Övergripande frågor om brandskyddskontroll och sotning besvaras av Storstockholms brandförsvar via e-post registrator@ssbf.brand.se. Tisdagar och fredagar kan du även ringa och tala med Jan Tomtin, telefon växel: 08-454 87 00.

Förutsättning för att sota själv

Eftersom den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd kan den enskilde själva rengöra/sota eller låta någon annan utföra rengöring/sotning på sin egen fastighet. Detta måste dock ske, på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Dispens för att utföra egensotning beviljas av Storstockholms brandförsvar. Vid ansökan kontrolleras:

  • Om anläggningen har fått eldnings/nyttjandeförbud.
  • Tillståndet för egensotning gäller i den fastigheten där man bor.

Riktlinjer och ansökan om att få utföra rengöring (sotning) själv eller låta någon annan utföra rengöringen (sotningen) kan ske på härför avsedd blankett och sändas in till Storstockholms brandförsvar. Blanketter för dispens hittar du i dokumentcenter.

Att sota i övriga bostäder såsom flerfamiljshus eller fastigheter i tätbebyggt område kräver att du har kompetens som skorstensfejare. Sotare/företag ska kunna uppvisa avlagd skorstensfejarexamen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller motsvarande utbildning. Brandskyddskontroll ska ske av från Storstockholms brandförsvar delegerad person/företag.

På förekommen anledning händer det ibland att du får erbjudande av sotarföretag som inte är upphandlad av Storstockholms brandförsvar. Vi vill göra er uppmärksamma på att om ni väljer att byta sotarföretag så ska ni söka dispens för byte av sotare innan bytet sker. Vid byte av sotare kan arbetskostnad för sotning skilja sig från kommunens fastlagda taxa.

Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av krav på rengöring och brandskyddskontroll. Däremot finns i flerbostadshus krav på obligatorisk ventilationskontroll (OVK), vilket dock inte ligger under brandförsvarets ansvarsområde.

Frister

Här hittar du dokument med Frister för rengöring (sotning) respektive Frister för brandskyddskontroll.

Taxor

Taxor för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) fastställs av respektive kommuns fullmäktige.

Taxor gällande från och med 2015-07-01 hittar du i vårt dokumentcenter.

Vill du veta mer besök följande sidor:

Sotning och brandskyddskontroll – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund
 

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Jan Tomtin
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2015-10-14