Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Egen sotning

Eftersom den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd kan den enskilde själva rengöra/sota eller låta någon annan utföra rengöring/sotning på sin egen fastighet.

Detta måste dock ske, på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Dispens för att utföra egen sotning beviljas av Storstockholms brandförsvar. Vid ansökan kontrolleras:

  • Om anläggningen har fått eldnings-/nyttjandeförbud.
  • Tillståndet för egen sotning gäller i den fastigheten där man bor.

Vad innebär egen sotning för fastighetsägaren?

Kommunen är enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att inom kommunen belägna eldstäder sotas med ett visst intervall samt enligt vissa lagstadgade krav. Mot bakgrund av detta krävs att en fastighetsägare beviljas dispens för att annan än kommunens skorstensfejare ska tillåtas utföra sotning av en fastighetsägares eldstäder. Dispensen kan enligt lag inte omfatta brandskyddskontroll. Den ska utföras av den som av kommunen delegerats uppgiften.

När en fastighetsägare beviljats dispens enligt ovan medföljer ansvar och ett antal skyldigheter. Detta innebär att även om en fastighetsägare inte själv utför sotningen så är denne likväl i egenskap av fastighetsägare ansvarig för att sotningen sker enligt lagstadgade krav.

Riktlinjer och ansökan om att få utföra rengöring (sotning) själv eller låta någon annan utföra rengöringen (sotningen) kan ske på härför avsedd blankett och sändas in till Storstockholms brandförsvar. Blanketter för dispens hittar du i dokumentcenter.

Att sota i övriga bostäder såsom flerfamiljshus eller fastigheter i tätbebyggt område kräver att du har kompetens som skorstensfejare. Sotare/företag ska kunna uppvisa avlagd skorstensfejarexamen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB eller motsvarande utbildning. Brandskyddskontroll ska ske av från Storstockholms brandförsvar delegerad person/företag.

Begäran om byte av sotare eller ansökan om att sota själv ska göras minst fyra veckor före aviserad sotning.

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Jan Tomtin
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2017-08-02