Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Nya föreskrifter om brandskyddskontroll

Sedan 2015-01-01 gäller nya föreskrifter för sotning och brandskyddskontroll (MSB 2014:6). Reglerna är beslutade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

I de nya reglerna har i huvudsak fristerna för brandskyddskontrollernas intervaller ändrats till tre respektive sex år från att tidigare ha varit två, fyra och åtta år. Dessutom har förtydligande gjorts vad gäller när första kontroll efter nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning ska göras, samt hur användningssättet av en lokaleldstad styr vilken frist som ska tillämpas.

Utdrag ur MSBFS 2014:6, frister för brandskyddskontroll.

Sotningsfristerna inom Storstockholms brandförsvar kommer inte i dagsläget att påverkas av de nya reglerna beroende på de övergångsbestämmelser som har införts.

Övergångsbestämmelser

För att underlätta övergången från de gamla till de nya fristerna har övergångsbestämmelser införts.

Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas från och med den 1 januari 2018. Innan dess får kontroll av anläggningen som omfattas av treårsfrist genomföras med en frist som är mellan tre år och den frist som gällde enligt de äldre reglerna.

Kontrollfrister som är sex år ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. Innan dess får kontroll av anläggningar som omfattas av sexårsfrist genomföras med en frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.

För mer info MSBFS 2014:6

 

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Jan Tomtin
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2016-12-29