Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Interiör av Gallerian i Stockholm
Brandskydd i verksamheten

Brandskydd i publika lokaler

Butiker, varuhus, samlingslokaler, idrottshallar och biografer går under det gemensamma namnet publika lokaler. Du som bedriver verksamhet i sådan lokal har en skyldighet att veta vilka regler som gäller kring brandskyddet där. Vi guidar dig rätt.

Fungerande rutiner a och o

Ansvaret för brandskyddet i publika lokaler ligger på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten. Om en olycka inträffar är det mycket viktigt att alla vet vad de ska göra. De flesta olyckor går att förebygga med rätt kunskap. Viktiga punkter att arbeta med är organisation och utbildning av din personal, utrymningplaner, att utse utrymningsledare, se till att alla har kunskap om brandlarm och släckutrustning samt att bestämma en återsamlingsplats som är väl känd av alla i personalen.

Var tydlig

Eftersom det i publika lokaler ofta rör sig många människor som inte känner till lokalerna är det viktigt att du är extra tydlig när det gäller brandskyddet. Nödutrymningsskyltar och vid behov även nödbelysning måste vara tydligt markerade så att varje besökare lätt hittar till närmaste nödutgång som måste vara lätt att öppna. Tänk på hur du möblerar i korridorer och andra utrymmen som kan vara en del av utrymningsvägen. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar, lämpligt placerad och vara lätt att komma åt för alla som vistas i lokalerna. Ett heltäckande brandlarm är också en mycket viktig del av ett effektivt brandskydd så att ingen del av lokalerna är oskyddad. Vid större anläggningar kan talande utrymningslarm krävas.

Arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Ägare och hyresgäster till byggnader och anläggningar är både skyldiga att vidta åtgärder för att förebygga brand och att begränsa skadorna vid en eventuell brand. Hit hör arbetet med det systematiska brandskyddet. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i byggnaden eller verksamheten. 

Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet tas bort

Det tidigare kravet på en skriftlig redogörelse för brandskyddet är sedan 1 januari 2021 borttaget. 

Ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att ett skäligt brandskydd upprätthålls, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

 

Anlagda bränder vanliga

Anlagd brand är den vanligaste brandorsaken, minst var fjärde brand är anlagd. Du kan förebygga anlagd brand genom att inte förvara brännbart material på lastkajer eller på andra undanskymda platser.

Svenska Brandskyddsföreningen har tagit initiativ till ett nationellt samarbete mot anlagda bränder där Sveriges räddningstjänster och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, deltar. Du kan läsa mer om det på Brandskyddsföreningens hemsida.

Checklista

Viktigt för dig som bedriver verksamhet i publik lokal:

  • Ha fungerande brandlarm som hörs i hela lokalen.
  • En uppdaterad utrymningsplan och förutbestämd återsamlingsplats behöver finnas.
  • Se till att alla i organisationen har utbildning och befogenheter för att kunna agera i en akut situation och utse en utrymningsledare på varje våningsplan.
  • Var tydlig med skyltning som visar utrymningsvägar och vid behov även nödbelysning.
  • Utrymningsvägar ska ha fri passage och vara fria från brännbart materiel.
  • Se till att ni har tydliga rutiner och en tydlig organisation kring vad som sker när larmet startar.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Automatiska brandlarm och digitala nycklar

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i byggnadens och verksamhetens brandskydd. Tack vare automatiska brandlarm kan bränder upptäckas i ett tidigt skede, så att ansvariga personer eller räddningstjänst snabbt kan släcka branden.

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i hemmet

Brandsäkra tips till dig som flyttar hemifrån

Känslan när du låser upp dörren till ditt första egna hem är speciell. Även om det är betydligt roligare att inreda med nya möbler och färger finns det ett par andra investeringar som du behöver göra som faktiskt kan rädda liv om olyckan är framme. Här kan du läsa om hur du gör ditt nya hem så brandsäkert som möjligt.

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.