Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Aktuellt
Publicerad 2017-10-29

Erfarenhetsrapport efter terrordådet 7 april

Storstockholms brandförsvar har låtit en extern utredare göra en utvärdering av arbetet med räddningsinsatsen vid terrordådet på Drottninggatan den 7 april. Idag lämnar utredaren sin erfarenhetsrapport.

– Storstockholms brandförsvar bedöms i sin helhet ha löst räddningsuppdraget väl. Insatt personal har genom sina åtgärder bidragit till att rädda liv och minska skador. Flera av åtgärderna under insatsen kan anses ha genomförts över förväntan. Några av framgångsfaktorerna är en hög professionsetisk attityd, god tillgång till resurser och god framförhållning, skriver utredaren Torbjörn Engelkes, som till vardags arbetar på Försvarshögskolan.

Utredaren pekar också på ett antal utvecklingsområden. Rutiner behöver utvecklas för hur man taktiskt ska uppträda när det finns en hotbild på skadeplatsen. Samordningen mellan brandförsvar, polis, sjukvård och andra aktörer under pågående insats behöver också utvecklas. Det handlar tex om samordnad ledningsförmåga, tydlig utmärkning av personer som arbetar på skadeplatsen, och om en fördjupad förståelse för varandras roller. Ett tredje område som lyfts upp är att radiosambandet via Rakel inte upplevdes fungera fullt ut under insatsen, vilket bör utredas vidare inom Storstockholms brandförsvar, men även av MSB som äger systemet.

Attentatet den 7 april 2017 kommer för lång tid framöver att påverka Storstockholms brandförsvar som var en av huvudaktörerna i det operativa räddningsarbetet.

– Det är viktigt att utvärdera gjorda insatser, såväl för att få ett kvitto på effektivt handlande, som att få underlag till förbättringar. Rapporten ger en tydlig signal på att vi är rätt väg men vi måste också fortsätta jobba med det vi sett som friktioner. Vi var och är förberedda, men måste bli ännu mer förberedda för den här typen av händelser, säger Svante Borg, förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar.

Storstockholms brandförsvar har sedan ett år tillbaka jobbat aktivt med att höja förmågan att agera i händelse av terrordåd.

– Om vi skulle möta ett större scenario i framtiden, kanske med flera skadeplatser, så behöver vi vara duktigare än vi var den 7 april. Det behövs samverkan mellan oss och andra aktörer för att Stockholm och vårt samhälle ska kunna möta och hantera en sådan situation, säger Svante Borg.

Närmare 100 personer ur Storstockholms brandförsvar var med och arbetade med insatsen på Drottninggatan, från brandmän och befäl på skadeplatsen till personal i stabs- och ledningsfunktioner.

Ladda ner: Erfarenhetsrapport efter terrordådet 7 april
Uppdaterat 2017-06-21

Storstockholms brandförsvars erfarenhetsrapport efter terrordådet 7 april 2017 - Behov av en utvecklad förmåga vid en terrorhändelse.