Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Uppföljning av branden i Rågsved

Aktuellt
Publicerad 2018-02-21

20 januari drabbades ett sjuvåningshus på Bjursätragatan i Rågsved av brand och Storstockholms brandförsvar evakuerade boende med rökdykare och släckte branden. Sju personer fick föras till sjukhus. Branden har fått stor uppmärksamhet på grund av den snabba rökspridningen och att huset tidigare har kritiserats på grund av bristande brandskydd.

Efter branden på Bjursätragatan har Storstockholms brandförsvar genomfört en tillsyn och ett oannonserat platsbesök samt startat en olycksutredning.

– Syftet med tillsynen och platsbesöket har varit att säkerställa att hyresgästerna har ett skäligt brandskydd, säger Magnus Gärtner som arbetar som brandinspektör på Storstockholms brandförsvar.

Syftet med den pågående olycksutredningen är att få klarhet i brandförloppet och den snabba rökspridningen under branden.

Brister och föreläggande om åtgärder

Under tillsynen som gjordes 25 januari kunde man konstatera att byggnaderna på Bjursätragatan 6 och 8 hade vissa brister i sitt brandskydd.

– Bland annat fanns det osäkerheter kring funktionen på utrymningsskyltar. Vi noterade även att avskiljande dörrar inte kunde stänga helt eller att de saknade märkning av brandklass. En dörr som saknar märkning behöver kontrolleras så att den uppfyller säkerhetskraven, säger Magnus Gärtner.

Bristerna ledde till att Storstockholms brandförsvar utfärdade ett föreläggande om åtgärder till fastighetsägaren med krav på att åtgärda bristerna senast 9 februari. Fastighetsägaren förelades även med att ta fram en plan för att säkerställa byggnadernas långsiktiga brandskydd senast 5 maj.

– Efter att föreläggandet utfärdades har vi haft en dialog med fastighetsägaren om vilka åtgärder som har vidtagits. Fastighetsägaren har varit engagerad i frågan och gett oss tydlig återkoppling, säger Magnus Gärtner.

Oannonserat platsbesök

Den 12 februari genomförde Storstockholms brandförsvar ett oannonserat platsbesök på Bjursätragatan för att följa upp arbetet med åtgärderna. Det kunde då konstateras att informationen från fastighetsägaren stämde och att ägaren hade bytt ut samtliga utrymningsskyltar och säkerställt att avskiljande dörrar hade rätt brandklass.

– Alla avskiljande dörrar i de båda husen gick att stänga. Fastighetsägaren har även haft besök av tekniker som har sett över brandlarmet och de funktioner som stänger branddörrar i händelse av brand, säger Leif Grönlund som arbetar som enhetschef inom riskhantering på Storstockholms brandförsvar.

Det som återstod för fastighetsägaren att redovisa, utifrån bristerna som påvisades vid tillsynsbesöket, var en dokumentation som styrker brandlarmets funktion.

Olycksutredning

Efter branden startade Storstockholms brandförsvar en olycksutredning för att få klarhet i brandförloppet och den snabba rökspridningen under branden. Olycksutredningen, som kan resultera i ytterligare rekommendationer på åtgärder, beräknas vara klar i månadsskiftet februari/mars.

Ansvar för brandsäkerhet

När ett hus byggs ska byggherren redovisa för stadsbyggnadsnämnden att byggnaden har ett fungerande brandskydd. Nämnden, som agerar utifrån plan- och bygglagen, kan därefter godkänna bygget (och brandskyddet) och utfärda ett så kallat slutbevis. Under processen kan brandförsvaret stödja med sakkunskap. Efter slutbevisets utfärdande och inflyttning har brandförsvaret ingen skyldighet att kontrollera brandskyddet. Ansvaret för brandskydd och byggnadens funktion ligger då på fastighetsägaren.

– När en byggnad har erhållit sitt slutbevis från byggnadsnämnden måste vi utgå från att byggnaden är utformad och uppförd i enlighet med gällande byggföreskrifter. Vi kan vidta åtgärder i förebyggande syfte om det finns risk för rök- och brandspridning men vi kan inte ta ansvar för hur en byggnad är konstruerad och uppförd, säger Leif Grönlund.

Den tillsyn som genomfördes på Bjursätragatan efter branden gjordes med stöd av LSO (Lagen om skydd mot olyckor). Storstockholms brandförsvar framförde även kritik av brandskyddet på Bjursätragatan 2008 då det upptäcktes att hyresgäster hade börjat flytta in trots att byggnaderna inte var färdigställda och hade brister i brandskyddet. 2009 utfärdade stadsbyggnadskontoret ett nyttjandeförbud av bostäderna som senare hävdes i förvaltningsdomstolen.

Vad händer nu?

Fastighetsägaren har åtgärdat i princip alla de brister som påvisades efter tillsynen 25 januari. Nu återstår redovisning av dokumentation som styrker brandlarmets funktion och montering av nya lägenhetsdörrar som fastighetsägaren har beställt. Fastighetsägaren ska även presentera en plan för byggnadernas långsiktiga brandskydd senast 5 maj.

– Den pågående olycksutredningen kan, när den är klar, ge en tydligare bild av brandförloppet och den snabba rökspridningen och eventuellt leda till rekommendationer på ytterligare åtgärder, säger Daniel Olsson som arbetar som brandingenjör på Storstockholms brandförsvar.