Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

"Det är viktigt att arbeta aktivt med brandskyddet"

Aktuellt
Publicerad 2018-01-24

För att gäster och anställda på hotell och restauranger ska kunna känna sig trygga och säkra är det viktigt att ta brandskyddet på stort allvar, därför ställs det krav på att det bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete. Storstockholms brandförsvar kontrollerar att detta krav efterlevs genom så kallad tillsyn.

Fredrik Palm

Foto: Elliot Elliot

– Det är viktigt att arbeta aktivt med brandskyddet för att skapa trygga och säkra hotell och restauranger. De flesta gästerna har dålig lokalkännedom och en fungerande organisation för att utrymma lokalerna är därför jätteviktigt, säger Fredrik Palm, brandinspektör på Storstockholms brandförsvar.

Storstockholms brandförsvar utför tillsyn på verksamheter där det ställs särskilda krav på att brandskyddet fungerar eller där konsekvensen av brand kan bli särskilt stor. Detta motsvarar huvudsakligen de verksamheter som enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) omfattas av krav på skriftlig redogörelse för brandskyddet.

– Under 2018 kommer vi att fokusera på hotell- och restaurangbranschen och vi kommer att genomföra ett stort antal tillsyner, säger Fredrik Palm.

Lagen om skydd mot olyckor ställer också krav på ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar att ha ett skäligt brandskydd.

Skäligt brandskydd innebär att det måste finnas utrustning för brandsläckning och för livräddning vid brand eller annan olycka. Man behöver också vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador som kan orsakas av en brand.

För att uppfylla lagens intention krävs i de allra flesta fall att både den som bedriver verksamhet och den som äger fastigheten bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Genom tillsyn av olika verksamheter kontrollerar Storstockholms brandförsvars att detta krav efterlevs.

En tillsyn innebär bland annat:

  • Samtal om verksamhetens SBA gällande organisation, utbildning och egenkontroller.
  • Stickprovskontroller av både det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet.

Certifiering av hotell

Branschorganisationen Visita och Brandskyddsföreningen har tagit fram en certifieringsnorm för den som vill få ett hotell klassat som "brandskyddat hotell" eller "väl brandskyddat hotell". Du läser mer om detta på Brandskyddsföreningens webbplats.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för restauranger

För dig som driver en restaurang finns det flera saker kring brandskyddet som du behöver ha kunskap om och arbeta aktivt med. Vilka ska du kontakta angående hantering av brandfarlig vara? Vad betyder det att arbeta med ett systematiskt brandskydd? Vi hjälper dig!

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för hotell

Som ägare eller ansvarig för ett hotell måste du ha kunskap om hur du uppfyller kraven för ett så kallat systematiskt brandskydd. För att dina gäster ska kunna känna sig trygga krävs att du arbetar aktivt med att förebygga brand och utbildar din personal om brandskyddet. Läs mer här.