Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Fortsatt stöd med släckningsarbetet i Sverige

Aktuellt
Publicerad 2018-07-23

Uppdaterad: 30/7. Storstockholms brandförsvar fortsätter att stödja släckningsarbetet i Gävleborg, Jämtland och Dalarna. Parallellt pågår även en långsiktig planering för att säkerställa kontinuitet i det stöd som ges samt att förmågan bibehålls i Stockholmsregionen där räddningstjänsten släcker cirka 20-30 markbränder per dygn.

Den extrema torkan i landet har försvårat situationen och flera av bränderna är utom kontroll. Runtom i Sverige har räddningstjänster slutit samman för att bistå lokal räddningstjänst i det svåra arbetet att släcka och begränsa bränderna. Värdefullt stöd med helikoptrar, flygplan, brandbilar, personal och materiel har även tillkommit genom samarbete inom EU. Det nationella och internationella samarbetet koordineras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som får stöd av Storstockholms brandförsvar med nationell samordning.

Utöver stödet till MSB bistår Storstockholms brandförsvar med ledningsresurser, släckfordon, utrustning och frivillig personal till de svårast drabbade områdena. Prognosen är att det kommer att behövas ett långsiktigt stöd och ett väderomslag med minst 40-50 millimeter regn för att läget ska förändras. I nuläget ser dock väderprognosen dyster ut med fortsatt värme, torka och rekordhöga brandriskvärden även i Mälardalsregionen och i södra delarna av Sverige. Storstockholms brandförsvar planerar därför långsiktigt och säkerställer att det finns förmåga att kunna leda insatser och släcka bränder inom den egna räddningsregionen.

Lägesuppdatering 30/7 kl 13.45

Läget i stort rör sig i positiv riktning och resursläget är gott. Söndagens åskoväder startade flera bränder som har hanterats och efter regnet är läget mer gynnsamt. Jämtlands län har avvecklats som fokusområde och stödet till Gävleborg och Dalarna har reducerats till Kårböle och i Trängslet. Begränsningslinjerna håller och läget betecknas som stabilt men på grund av den långvariga torkan går det inte att säga att brandrisken är över. Marken har torkat på djupet och bränder kan fortgå i markvegetation, rötter och håligheter. I nuläget släcks bränderna i huvudsak från marken och man har påbörjat förberedelser med att överlämna områden till markägare. Bevakningen av områdena fortsätter dock eftersom man vill ha möjlighet att snabbt upptäcka och slå ut nya bränder innan de blir stora.

De taktiska resurserna, som nu är lokaliserade till Örebro, Växjö och Luleå, ses hela tiden över och anpassas efter rådande brandrisk- och väderförhållanden. Mellersta och södra Sverige fortsätter att vara fokusområden och MSB fortsätter att leda den taktiska flygresursen och hålla ihop samhållningsstaben på nationell nivå. Man gör inga nedtrappningar på central nivå nu utan behåller samordnings- och ledningskapaciteten. Läget kan snabbt försämras och därför är det viktigt att ha en nationell beredskap. Just nu finns det tio helikoptrar i de taktiska resurserna, vilket räcker för att släcka nya uppkomna bränder i nuläget. Det turkiska flygplanet som efterfrågades förra veckan har inte kunnat lyfta på grund av ogynnsamma väderförhållanden. I nuläget behövs planet inte längre och förfrågan har därför dragits tillbaka. De portugisiska planen återvänder på onsdag. MSB har en löpande dialog med EU:s civilskyddsmekanism och kan snabbt begära in nya resurser om läget förändras. I nuläget släcks dock de flesta bränderna av lokala räddningstjänster och lokala systemledningar har bra kontroll och arbetar proaktivt. Resursläget är i stort gott och Storstockholms brandförsvar och räddningsregionen fortsätter att ge stöd på flera nivåer. I Europa är läget allvarligare.

Under dagen har MSB möte med SKL och Länsstyrelser där man bland annat ska tala om eldningsförbudet utifrån det regn som har kommit. Till dess att Länsstyrelse/kommun har fattat ett eventuellt nytt beslut gäller fortsatt eldningsförbud.

Lägesuppdatering 29/7 kl 13.30
Enligt SOS alarm var det under morgonen 21 bränder i terräng i Sverige. Brandsläckningsarbetet fokuserar på samma geografiska områden som under gårdagen. I samtliga områden (Trängslet, Jämtland och Kårböle) har läget varit lugnt under natten och man har fått signaler om att utvecklingen går åt rätt håll. Lokala regnskurar har blött marken och inga nya bränder har rapporterats in. Under dagen kommer helikoptrar att skickas upp för att inventera var det har regnat mest och hur stor inverkan regnet har haft på branden.

Parallellt med det arbetet följer MSB utvecklingen av åskovädret som under morgonen har dragit in över Stockholm och Uppland. Man väntar även in resultat från mätningar över hur mycket regn som har kommit i Sverige under natten för att kunna göra en bedömning av brandriskvärdena nästa vecka. I nuläget är bedömningen att brandrisken kommer att vara fortsatt extremt hög på grund av den långvariga torkan. Under dagen hjälper en litauisk helikopter till i släckningsarbetet i Lessebo sydväst om Kosta där en brand uppstod för två dagar sedan. Man har även stämt av behov och förberett stödinsatser till Vännäs utanför Umeå samt i området Varberg och Göteborg.

Även i Europa är läget allvarligt med brandriskvärden som just nu är högre än i Sverige. De franska flygplanen som har bidragit med stöd kommer att återvända till Frankrike på tisdag. Just nu arbetar man med att säkerställa att det finns en taktisk reserv inför nästa vecka så att man snabbt kan slå ut bränder som hotar att bli stora. De vattenskopande flygplanen fyller en viktig funktion i den beredskapen men är inte avgörande i dagsläget. MSB för fortsatt dialog med EU:s civilskyddsmekanism om olika typer av stöd. Samtidigt planerar man långsiktigt och strategiskt för hur nästa steg i insatsen ska genomföras och vilka resurser som krävs i eftersläckningsarbetet. Länsstyrelsen i Västmanland har tagit initiativ till ett erfarenhetsseminarium om hur man arbetar med eftersläckning och ett möte med de olika aktörerna är planerat till på torsdag. Från och med idag kan drabbade skogsägare även hitta information som är viktigt för deras arbete här.

Lägesuppdatering 28/7 kl 13.15
Brandsläckningsarbetet fokuserar på samma geografiska områden som under gårdagen. I Jämtland är läget stabilt med en aningen vikande prognos och den taktiska grundinriktningen och planen fungerar. Även i Dalarna är prognosen god med försiktigt positiva signaler. Gävleborg & Kårböle har det mest utmanande läget. Man är framförallt oroliga för tilltagande vindar inför ett kommande regnoväder och att branden därigenom hoppar över begränsningslinjerna. Under fredagen startade ett stort antal nya bränder i södra Sverige. Till en brand i Kronoberg avdelades 2 helikoptrar från den taktiska reserven i Växjö och i Örebro användes två portugisiska vattenbombplan. Övriga bränder hanterades av den lokala räddningstjänsten utan behov av nationellt eller internationellt stöd. I övrigt ser läget ut som under gårdagen. En sammanställning av hur det internationella stödet ser ut finns här. Karta över bränder i Sverige just nu finns här.

Lägesuppdatering 27/7 kl 13.15
Brandsläckningsarbetet fokuserar på samma geografiska områden som under gårdagen. I Jämtland är läget stabilt med en aningen vikande prognos och den taktiska grundinriktningen och planen fungerar. Även i Dalarna är prognosen god med försiktigt positiva signaler. Gävleborg & Kårböle har det mest utmanande läget. Under torsdag kväll hoppade branden där över en begränsningslinje men kunde bekämpas med hjälp av flyg som skickades till området. Under fredag förmiddag har samtliga fyra flygplan vattenbombat där. Under torsdag kväll startade även tre nya bränder i Blekinge varav en som spreds snabbt. Helikoptrar från taktiska reserven i Växjö avdelades till området och branden kunde slås ut. Under fredagen får markpersonalen på plats fortsatt helikopterstöd. Totalt finns det fem tyska och en litauisk helikopter i Växjö.

Det största orosmomentet just nu är den höga temperaturen och de extrema brandriskvärdena i södra och mellersta Sverige. Under fredagen omfördelas därför två av flygplanen från Kårböle till Örebro för att kunna ha beredskap i södra och mellersta Sverige. Det väntas även regn i helgen vilket innebär att marken fuktas men att det även kan bildas vindar och åska, vilket kan försvåra situationen och starta nya bränder. Regn kan dessutom vara mycket lokalt. Det behövs mycket regn under lång tid för att förändra läget. Sverige får fortfarande ett omfattande stöd från EU med bland annat två franska och två portugisiska flygplan samt 250 personer från Polen, Tyskland och Frankrike. Därutöver bistår Danmark, Norge och Finland. Ett flygplan är på väg från Turkiet via EU:s civilskyddsmekanism och MSB har fått klartecken från regeringen att begära internationellt bistånd i form av flygande brandbekämpningsresurser genom Partnerskap för fred (PFF).

Storstockholms brandförsvar ger fortsatt stöd till insatsen i norra Sverige och bistår MSB med stabs- och ledningsresurser och nationell samordning. I stort bedöms den uppbyggda beredskapen som god och läget är för tillfället relativt stabilt. Bedömningen i nuläget är att de vattenbombningsplan som finns räcker för att hålla bränderna på plats och förhindra att nya stora bränder uppstår. Lokala räddningstjänster runtom i landet arbetar proaktivt och slagkraftigt. Hur länge de utländska flygplanen stannar beror på hur läget ser ut, men den preliminära planen är att de stannar till 5 augusti. MSB ger under dagen ut en nationell lägesbild med information om torka och bränder under dagen. MSB understryker vikten av att kommuner, länsstyrelser och allmänhet agerar proaktivt och att alla gör sitt yttersta för att förebygga, upptäcka och förhindra bränder.

Lägesuppdatering 26/7 kl 13.45
Släckningsinsatsen i Gävleborg, Dalarna och Jämtland fortgår och man håller begränsningslinjerna. Mest fokus ligger på Kårböle och Trängslet där situationen är utmanande. Under dagen jobbar man vidare med att förhindra brandspridning över begränsningslinjerna. Två portugisiska och två italienska flygplan bistår i släckningsarbetet och under kvällen tillkommer två plan från Frankrike. Under helgen återvänder dock de italienska flygplanen till Italien för service och för att omfördelas till andra bränder inom EU. MSB har fördjupat samarbetet med civilskyddsmekanismen inom EU för att få nytt stöd därifrån och fått erbjudande om stöd med ett flygplan från Turkiet. Samarbetet nationellt och internationellt fungerar väl. Parallellt med släckningsarbetet fortsätter man att bygga upp en beredskap inför den extremhöga brandrisken som väntas i Mellansverige och södra Sverige de närmsta dagarna. Beredskapen byggs i form av en taktisk reserv som snabbt ska kunna tas i bruk vid en stor brand. Resurser fördelas nu till Växjö. Storstockholms brandförsvar fortsätter att stödja insatsen i norra Sverige, både operativt och taktiskt, med ett 40-tal medarbetare från regionen – initialt fram till 6 augusti.

Uppdatering 25/7 kl 15.30
I Dalarna och Gävleborg och Jämtland hålls branden inom begränsningslinjerna och i Jämtland har vissa markområden kunnat lämnas över till markägarna. Det råder en försiktig optimism, men det är fortfarande extremt torrt och situationen kan snabbt förändras. I Trängslet blossade branden upp på nytt under onsdag kväll och spred sig snabbt utanför begränsningslinjerna vilket ledde till att fyra flygplan och helikoptrar fick omfördelas dit och göra en släckinsats. Under dagen väntas två portugisiska brandbekämpningsplan till Sverige. I Svealand och Götaland når brandrisken extrema nivåer de närmsta dagarna och allmänheten uppmanas att vara mycket försiktig och följa gällande eldningsförbud. MSB Fortsätter bygga beredskap och se över internationella resurser samt under dagen fatta beslut om ytterligare resurser behövs. MSB kommer även tillgängliggöra information om brandrisken på 25 olika språk på www.msb.se och www.krisinformation.se med start på onsdag. Storstockholms brandförsvar bidrar just nu med ett 40-tal personer, fordon och utrustning från räddningsregionen och arbetar kontinuerligt med planering av resursfördelning och personalrotation samtidigt som man släcker cirka 20-30 markbränder inom regionen varje dygn. Länsstyrelsen i Stockholms län har från och med klockan 15.30 infört ett utökat eldningsförbud i Stockholms län som omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och särskilt iordningställda grillplatser. Du hittar information om eldningsförbudet på olika språk här.

Uppdatering 24/7 kl 16.30
I stort har läget rört sig i positiv riktning. Räddningstjänst och deltagande organisationer har hållit begränsningslinjerna och i Västernorrland har vissa markområden kunnat överlämnas till markägare. Svårast är situationen i Dalarna (Trängslet) och Gävleborg (Kårböle) där all personal är insatt och arbetar intensivt. Parallellt med insatserna pågår ett ständigt arbete med planering, uppbyggnad och fördelning av resurser. Värmen och torkan kan leda till att små bränder i Sverige snabbt växer i storlek, vilket kräver en god beredskap. Tack vare internationellt stöd från EU har svensk räddningspersonal kunnat återhämta sig från släckningsarbetet medan de utländska styrkorna har arbetat. Från Storstockholms brandförsvar deltar stabs- och ledningspersonal i Östersund, Sveg och på MSB. Räddningspersonal från Stockholm, Gotland, Sala, Uppsala, Norrtälje och Attunda deltar som tidigare och byts ut enligt ett rullande schema. Under tisdagen (idag) skickar Storstockholms brandförsvar även upp en mekaniker med motorsprutor till Ljusdal och en pump från Östermalm. Väderprognosen ser liksom tidigare dyster ut med extremt höga brandriskvärden under veckan.

Uppdatering 23/7 kl 17.30
Läget i stort rör sig varken i positiv eller negativ riktning. I Jämtland har brandens intensitet avtagit något samtidigt som läget har förvärrats i Trängslet, Dalarna. Statliga myndigheter har fått i uppdrag att inventera utrustning för att se vad som kan skickas till de drabbade områdena. Personal och utrustning är även på väg till bränderna, vilket är bra men vilket också ställer krav på administration och koordination. Det internationella stödet med räddningstjänstpersonal, bland annat från Polen, är likaså värdefullt eftersom det möjliggör avlösning, återhämtning och vila för den svenska personalen. I nuläget ser man inte något slut på insatserna. Stödet från räddningsregionen i Storstockholm består just nu av stabs- och ledningspersonal som bistår med ledningsfunktioner på tre olika platser samt fem räddningsstyrkor med fordon och utrustning som anslutit från Gotland, Sala, Uppsala, Norrtälje och Attunda.

Du kanske också vill läsa:

Aktuellt

Storstockholms brandförsvar bistår med personal till skogsbrandsdrabbade områden

Flera stora skogsbränder rasar i Sverige just nu, bland annat i Jämtland, Dalarna och Gävleborg. Flera av bränderna är i nuläget utom kontroll och läget är en nationell angelägenhet. Rådande väder försvårar situationen och behovet av personal är omfattande.

Publicerad: 2018-07-19