Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Barn på förskola

Tillsyn på förskolor och vårdboenden

Aktuellt
Publicerad 2019-01-07

Det är viktigt att ta brandskyddet på stort allvar i alla olika typer av verksamheter. Under 2019 och med början redan nu i januari kommer Storstockholms brandförsvar att ha extra fokus på förskolor och vårdboenden i tillsynsverksamheten.

– När vi gör tillsyn på en förskola är utrymningen väldigt viktig, för barnen själva utrymmer ju inte. När larmet går är det ju viktigt att personalen vet precis vad de ska göra, säger Robert Petersen, brandinspektör hos Storstockholms brandförsvar.

Det förbyggande brandsäkerhetsarbetet är extra viktigt när det handlar om barn och andra som av olika anledningar inte själva kan utrymma vid en eventuell brand eller annan olycka. Det ställs krav på att det bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete. Storstockholms brandförsvar kontrollerar att detta krav efterlevs genom så kallad tillsyn.

När larmet går är det ju viktigt att personalen vet precis vad de ska göra.
Robert Petersen
Robert Petersen
brandinspektör

– Under 2019 kommer vi att fokusera på förskolor och vårdboenden. Vi gör en inventering och en kontroll av brandskyddet så att allt fungerar som det ska, säger Robert Petersen.

Storstockholms brandförsvar utför tillsyn på verksamheter där det ställs särskilda krav på att brandskyddet fungerar eller där konsekvensen av brand kan bli särskilt stor. Detta motsvarar huvudsakligen de verksamheter som enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) omfattas av krav på skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Vad säger lagen?

Lagen om skydd mot olyckor ställer också krav på ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar att ha ett skäligt brandskydd.

Skäligt brandskydd innebär att det måste finnas utrustning för brandsläckning och för livräddning vid brand eller annan olycka. Man behöver också vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador som kan orsakas av en brand.

För att uppfylla lagens intention krävs i de allra flesta fall att både den som bedriver verksamhet och den som äger fastigheten bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Genom tillsyn av olika verksamheter kontrollerar Storstockholms brandförsvars att detta krav efterlevs.

Tillsyn av verksamheten

En tillsyn är en inventering av brandskyddet och en kontroll att det fungerar. En tillsyn innebär bland annat:

  • Samtal om verksamhetens systematiska brandskyddsarbete gällande exempelvis organisation, utbildning och egenkontroller.
  • Stickprovskontroller av både det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet.

Du kan läsa mer om hur en tillsyn fungerar här:

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäker skola

De flesta bränder i skolor sker inte under skoltid utan på kvällar och helger. Många av bränderna är anlagda. Men det finns sätt att minska riskerna, till exempel genom att sätta upp belysning och ta bort brännbart material i utemiljön.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäkra din vårdmottagning

Vad gör du när larmet går och väntrummet är fullt av besökare? Alla vårdmottagningar är skyldiga att ha både släckutrustning och en plan för hur lokalen ska utrymmas. Patienternas säkerhet går inte att kompromissa med.