Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Brandskyddsinformation till vårdverksamheter med anledning av Corona-pandemin

Aktuellt
Publicerad 2020-04-15

Den rådande Corona-pandemin utsätter hela samhället för stora påfrestningar, inte minst vårdsektorn. Läget innebär att nya lokaler för vårdändamål behöver iordningsställas skyndsamt, verksamhet behöver ställas om och personalomsättningar/-bortfall kan vara betydande. I allt detta får brandskyddet inte försakas, då det fortsatt måste finnas möjlighet att skydda patienter/boende och personal mot brand. I tillägg till detta ökar kraven i vissa avseenden med anledning av behovet att begränsa smittspridningen.

I vårdverksamheter är personalens agerande i händelse av brand en oerhört viktig del av brandskyddet.
Ett problem i rådande situation kan vara att många i personalen är nya och har dålig lokalkännedom samt att personalomsättningen kan vara stor. Det är av denna anledning särskilt viktigt nu att det finns en bra grund för att snabbt och enkelt kunna informera ny personal om lokalens förutsättningar och rutinerna för vad de förväntas göra om brandlarmet startar eller om de upptäcker en brand.

Det är viktigt att utrymningsvägar hålls fria och att dörrar som styrs av brandlarmet inte är blockerade. Alla måste känna sig trygga med vad de ska göra om larmet startar. Personalen behöver känna till vilka risker som finns i verksamheten som skulle kunna starta en brand eller leda till en utrymning. Under rådande omständigheter kan det vara värt att fundera en gång extra över om någon risk kan minskas ytterligare under en period på bekostnad av exempelvis trivseln. En bit som är viktig att ha koll på är att det finns bra förutsättningar för trygg hantering/förvaring av handsprit och ytdesinfektion.

Ny personal bör snabbt och enkelt, förslagsvis genom en skriftlig instruktion, kunna ta del av:

  • Hur brandlarmet fungerar och hur man kan avläsa vilken detektor i lokalen som har aktiverats.
  • Instruktion för agerande (mer detaljerad än rädda, varna, larma, släck).
  • Då det kan vara en vårdavdelning med patienter som är svåra att flytta är det viktigt att ha koll på brandcellsgränser och vilka dörrar som ska stängas vid en brand. Patienterna kommer inte att utrymmas utan det handlar om att flytta dem till en trygg miljö.
  • Vilka brandcellsgränser som finns i lokalen.

Förslagsvis skulle detta kunna illustreras med hjälp av ritning över lokalen där brandcellsgränser finns utmärkta eventuellt tillsammans med information om olika larmområden för brandlarmet/detektorsområden, som anslås på central plats i verksamheten (t.ex. expedition eller vid lokal larmtablå). En lathund för avläsning av larmtablå kan i många fall behövas.

Många vårdverksamheter arbetar med åtgärdskort som stöd för rätt agerande i en brandsituation. Konkreta åtgärdspunkter (t.ex. sökning efter brand i viss del av lokalerna, kontakta SOS Alarm och meddela vad som hänt, möta upp brandkåren etc.) har i förväg skrivits ner och fördelats på olika kort som delas ut till personalen vid aktiverat larm/upptäckt brand. Detta kan vara ett bra stöd särskilt när personalen inte är helt bekanta med verksamheten.

Ändrade rutiner vid automatlarm

Efter regeringens beslut om besöksförbud på äldreboenden har Storstockholms brandförsvar ändrat sina rutiner vid automatlarm till vårdinrättningar. Rutinen syftar till att skydda er verksamhet från smitta samt att minimera risken för att sprida smittan vidare utanför er verksamhet.

De nya rutinerna innebär i praktiken att vår insatspersonal försöker att undvika onödig vistelse i era lokaler i så stor utsträckning som möjlig. Vid konstaterad brand gör vi naturligtvis det som situationen kräver, men vid automatiskt brandlarm stannar vi normalt vid larmcentralen och söker kontakt med ansvarig på plats.

Detta ställer större krav på er organisation i händelse av larm än det gör under vanliga förhållanden. Behovet av att ringa in till SOS Alarm och bekräfta en konstaterad brand ökar och även att ni och er personal har kunskap om larmanläggningen och kan göra egna kontroller av anledningen till larmet. Det är viktigt att telefonnummer till anläggningsskötare finns angivet vid larmskåpet.

Frågor?

Kontakta oss gärna om ni har några frågor. Vi godkänner inte några lokaler ur brandskyddshänseende, men vi medverkar gärna med stöd och råd för att skapa så bra förutsättningar som möjligt under rådande förhållande.

Storstockholms brandförsvars roll är att bedöma om brandskyddet är skäligt enligt lagen om skydd mot olyckor. Detta kan innebära att högre krav på brandskyddet kan komma att ställas utifrån andra lagstiftningar som exemplvis plan- och bygglagen.