Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Så anpassar vi tillsynerna under den pågående coronaviruspandemin

Aktuellt
Publicerad 2020-05-07

Storstockholms brandförsvar är tillsynsmyndighet enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vi har sedan årets start en antagen tillsynsplan för de verksamheter vi har bedömt behov av att kontrollera under 2020. Utöver detta genomför vi även tillsyn till följd av inkomna orosanmälningar.

Utifrån det läge som nu råder, avseende den pågående coronaviruspandemin, har vi som ambition att fortsätta bedriva vår tillsynsverksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Behovet av ett fungerande brandskydd minskar tyvärr inte med  anledning av att andra svårigheter uppkommer. Givetvis har vi förståelse för att nya förhållanden råder och att vi behöver ta hänsyn till nya behov.

Så anpassas tillsynerna

Storstockholms brandförsvar gör vad vi kan för att anpassa tillsynerna så att riskerna för smittspridning blir så små som möjligt. Som del i detta:

  • Strävar vi efter att antalet personer som närvarar vid tillsyn är så få som möjligt. Vi uppskattar därför om enbart de som behöver vara med vid tillsynstillfället närvarar.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att våra tillsynsförrättare ska stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom och minst 48 timmar därefter, hålla avstånd och ha god handhygien.
  • Vi kommer, vid de tillfällen där det bedöms möjligt, att genomföra tillsyner och uppföljningar digitalt istället för genom platsbesök eller möten.

Vi har stor förståelse för den allmänna oro för smitta som finns och vi respekterar detta. Om det finns behov av att anpassa tillsynsbesöket av denna anledning försöker vi i stor utsträckning att vara tillmötesgående och hitta former för tillsynen som känns betryggande för alla parter.

Ombokning av planerade tillsynsbesök

Vi har full förståelse för att ombokning av ett planerat tillsynsbesök kan behöva att ske med kort varsel, på grund av  symptom eller sjukdom. Precis som övriga önskar vi att de vi möter vid tillsynstillfället är fullt friska.

Vi har som rutin att inför en tillsyn ta en extra kontakt med er för att säkerställa att alla är friska och bekväma, ur ett smittspridningsperspektiv, med att besöket genomförs.

Avgift för tillsyn och tillstånd

Tillsyner och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor är förenade med en avgift. För frågor gällande fakturaärenden är du välkommen att kontakta Storstockholms brandförsvar via vår växel, 08-454 87 00.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskyddsinformation

Säker och trygg skola

En brandsäker skolmiljö är av yttersta vikt för att elever och personal ska känna trygghet i det dagliga arbetet. Under 2020 lägger Storstockholms brandförsvar därför ett särskilt fokus på brandskyddet i skolan. Det innebär att vi under året gör tillsyn på många skolor i våra tio medlemskommuner. Som stöd i ert brandskyddsarbete har vi tagit fram en film och ett arbetsmaterial.

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.