Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Sotare utför roterande undertryckssotning

Krav på modern sotningsmetod i Storstockholm

Aktuellt
Publicerad 2021-03-30

Nu slutar sotaren att klättra på taket. Roterande undertryckssotning är benämningen på den metod som från och med våren 2021 kommer användas vid rengöring av skorstenar i Storstockholms brandförsvars alla tio medlemskommuner. Metoden är säkrare för sotaren, bättre för miljön och innebär en effektivare rengöring som bidrar till ett ökat brandskydd.

Vid roterande undertryckssotning utförs sotningen nedifrån eldstaden istället för uppifrån taket. Med hjälp av stavar eller vajrar för sotaren in ett roterande verktyg i skorstenen. En dammsugare skapar ett  undertryck som gör att sotet som det roterande verktyget rensar bort kan samlas upp.

Kravet på sotarna att använda sig av metoden med roterande undertryckssotning infördes i Stockholms stad redan under våren 2020 och nu är det dags för resterande nio kommuner att följa efter.

Värt att notera är att kravet på att sotaren ska arbeta nerifrån endast gäller vid rengöring av skorstenen, alltså vid själva sotningen. Brandskyddskontrollen kan fortfarande komma att ske uppifrån taket. 

Säkrare för sotaren

Metoden har många fördelar gentemot traditionell sotning. Bland annat innebär det en bättre arbetsmiljö för sotaren, mindre miljöpåverkan och renare skorstenar.

- Som sotare har man nästan alltid varit hänvisad till arbete på hög höjd där risken för fallolyckor är stor. Nu kan sotaren arbeta nerifrån och slipper på så sätt klättra upp på taket och riskera att falla ned och skada sig, säger Karin Kebbe Helin, sotningssamordnare hos Storstockholms brandförsvar.

Det är inte enbart risken för fallolyckor som påverkar sotarens arbetsmiljö. Forskning visar att sotare är utsatta för cancerframkallande ämnen i större omfattning än andra yrkesgrupper. Roterande undertryckssotning skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö genom att sotpartiklar och kolväten samlas upp för att sedan kunna destrueras på ett säkert sätt.

- Jag tycker dessutom att den nya metoden är trevligare eftersom jag och fastighetsägaren får en mer personlig kontakt. Jag kan både visa vad det är vi sotare faktiskt gör när vi rengör skorstenen och även ge en del tips när det gäller den eldningstekniska biten och skötseln av eldstaden säger Carl Svärd, skorstensfejarmästare.

Renare skorsten

Soteld är idag den vanligaste orsaken till villabränder i Sverige. En soteld beror på att tjära och sotpartiklar som fastnat i skorstenen fattar eld. Konsekvenserna kan bli allvarliga och kan leda till att hela hus förstörs av brand.

- Med den nya sotningsmetoden blir skorstenen renare än vid traditionell sotning. Det betyder att brandskyddet blir bättre och risken för soteld minskar, säger Karin Kebbe Helin.

Frisk luft

De sotpartiklar och kolväten som frigörs vid traditionell sotning är skadliga både för hälsan och för miljön. Genom att inte släppa ut dessa luftföroreningar utan istället samla upp dem bidrar den nya sotningsmetoden till en minskad negativ miljöpåverkan. På så sätt bidrar sotningsmetoden till frisk luft som är ett av Sveriges kvalitetsmiljömål.

I undantagsfall får avsteg göras och en annan sotningsmetod användas om det krävs av brandskyddsmässiga skäl på grund av anläggningens konstruktion.