I samarbete med kommuner och myndigheter

Tillsammans med våra medlemskommuner arbetar vi på olika sätt för att skapa ett tryggare samhälle. Till arbetet hör bland annat riskbedömningar och att stötta i det skadeförebyggande arbetet i kommunen.

Storstockholms brandförsvar utfärdar tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor dessutom fungerar vi som rådgivare till kommunen i den mån det behövs. Du som företräder en kommun eller myndighet och exempelvis vill söka tillstånd i samband med ett evenemang, ska kontakta Polisen. Kommunen är den tillståndsmyndighet som beviljar exempelvis serveringstillstånd till restauranger som vill servera alkohol. Polisen handlägger tillstånd vid evenemang och festivaler. Antal personer som får vistas i en lokal för dans regleras också i tillståndet från Polisen. Om du vill veta hur många som får vistas samtidigt i en lokal, kontakta en brandkonsult. Även Miljöförvaltningen kan reglera antalet personer.

Samarbete med kommunen

En viktig del i Storstockholms brandförsvars arbete är att arbeta aktivt för att skapa en hög risk- och krishanteringsförmåga i våra medlemskommuner. Det gör vi genom nära samarbete med medlemskommunerna och med hänsyn till lokala förutsättningar och lokal riskbild. Vi är samrådspart i olika planerings- och tillståndsprocesser och bistår kommuner och verksamhetsutövare med kunskap inom bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, skade- och incidentrapportering samt allmänt risk- och krishanteringsarbete. Vi bistår också kommunerna och dess verksamhetsutövare med kunskap om hantering av brandfarliga och explosiva varor samt genomför ett flertal utbildningar i brandskydd och räddningsdykning.

Vi utför tillsyn

Storstockholms brandförsvar stöttar myndigheter med tillsynskontroll. Vi genomför tillsynsbesök, vilket innebär att vi besöker sjukhus, förskolor, skolor, servicehus, hotell, restauranger, varuhus och andra publika lokaler för att kontrollera hur brandskyddet fungerar och att de jobbar systematiskt med sitt brandskydd. Tillsynen är en myndighetskontroll och går inte att välja bort. Vi besöker främst byggnader/verksamheter där konsekvenserna av en brand kan bli stora på såväl byggnader som människor som vistas där.

Vi samarbetar också med bostadsbolag och fastighetsägare för att förbättra brandskyddet i bostäder.

Rådgivning via telefon

Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00-15.00 är du välkommen att ringa till vår telefonrådgivning och prata med någon av våra brandinspektörer. De svarar på frågor och kan ge tips och råd om brandskydd för både dig som anställd inom kommun eller myndighet och dig som enskild person. Ring 08-454 87 00 och be att få tala med telefonrådgivningen. 

Måndagar klockan 13.00-15.00 är du välkommen att ringa om du har frågor och vill ha rådgivning gällande sotning. Ring 08-454 87 00 och be att få tala med sotningsrådgivningen. 

Nätverk

För att minska antalet anlagda bränder arbetar vi i nätverk med skolor, socialförvaltningar och Polisen. Vi anordnar även utbildningar och är remissinstans i ärenden som gäller serveringstillstånd och brandsäkerhet.