Om vår personuppgiftshantering

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Offentlighetsprincipen

Storstockholms brandförsvar är en kommunal myndighet. Därför blir meddelanden som skickas till oss allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innan vi lämnar ut allmänna handlingar prövar vi att uppgifterna inte omfattas av sekretess. Om någon del omfattas av sekretess lämnas den delen inte ut.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig. Till exempel när vi handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post och när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom Storstockholms brandförsvar hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan till exempel vara för att:

 • Utföra vårt uppdrag inom vår förebyggande verksamhet, t ex hantera olika tillstånd och ansökningar.
 • Tillhandahålla utbildning.
 • Utöva tillsyn inom brandskyddsområdet.
 • Direktionen ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
 • Ta hand om initiativ, synpunkter och frågor från enskilda.
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, till exempel för att hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • Informera om och kommunicera räddningstjänstens verksamhet i olika sammanhang.
 • Rekrytera nya medarbetare, med flera.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke – i vissa fall
 • Avtal
 • Myndighetsutövning
 • Allmänintresse
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydd för grundläggande intressen

Många personuppgiftsbehandlingar inom räddningstjänsten grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i bl.a. kommunal redovisningslag, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta vår registratur på registrator@ssbf.brand.se. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter under förutsättning att behandlingen inte sker med annan laglig grund. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av hanteringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. Det kan till exempel gälla tillstånd om hantering av brandfarlig eller explosiv vara, tillstånd att sota själv och tillstånd om att låta annan sota. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer).
 • Kommunikation och information (kommunikationsbyråer, utskrift och sociala medier).
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Utförare av sotning.
 • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).
 • Överföring till tredje land. Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Vår politiska direktion är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom förbundets verksamhetsområde.

Organisationsnummer: 22 20 00-0356, adress: Box 1328, 111 83 Stockholm

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade. Vill du ha ett registerutdrag kan du vända dig till vår registrator på registrator@ssbf.brand.se eller förbundets kontaktperson.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud eller via e-post till registrator@ssbf.brand.se.

Kontakt

Storstockholms brandförsvar når du via registrator, registrator@ssbf.brand.se. Dataskyddsombud för Storstockholms brandförsvar är Anders Uhnér, Advokatfima Tornet. Postadress: Box 5216, 102 45 Stockholm. E-post: anders.uhner@tornetlaw.se, Telefon: 073-377 74 37.

Har du synpunkter på vår hantering?

Om du tycker att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet på området.

Om kakor (cookies)

När du kommer in på Storstockholms brandförsvars webbplats sätts inga kakor. 

Vad är kakor?

Kakor (cookies) är små textfiler som lagras på den enhet du surfar på, till exempel dator eller mobiltelefon.

Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.