Digital anslagstavla

Kommunallagen ställer krav på att det ska finnas en digital anslagstavla på webbplatsen. På den digitala anslagstavlan anslås tid och plats för direktionens sammanträden, kommande ärenden samt tillkännagivande av justerade protokoll.

Anslaget protokoll från direktionens sammanträde

Just nu finns inga anslag.

Kungörelse

Direktionen för Storstockholms brandförsvar sammanträder 30 november 2021, klockan 15.00 i Stockholms stads lokaler på Hantverkargatan 3 D, lokal Glasbruket i Stockholm. Vid sammanträdet kommer förbundets förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 att behandlas. Beslutsunderlag finns nedan. 

Ole-Jörgen Persson, direktionens ordförande

Ladda ner: Verksamhetsplan och budget 2022
Uppdaterat 2021-11-23

Storstockholms brandförsvars förslag till verksamhetsplan och budget för 2022.

Protokoll

Justerade protokoll från direktionens sammanträden finns bland övriga styrdokument och rapporter.

Sammanträden

Nästa sammanträde: 30 november 2021, klockan 15.00.

Plats: Stockholms stad, Hantverkargatan 3

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga det. Det finns två sätt att överklaga ett beslut på, genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Vilket du väljer beror på vilket slags beslut det handlar om.

 

Laglighetsprövning

Beslut som har fattats med Kommunallagen som grund kan överklagas genom laglighetsprövning. Då prövas om beslutet har fattats på laglig grund. Beslutet upphävs om Förvaltningsrätten finner att:

  • det inte har kommit till i laga ordning
  • beslutet inte är en kommunal angelägenhet
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet, men inte fatta något nytt beslut i dess ställe. Reglerna för laglighetsprövning finns i kapitel 13 i Kommunallagen (KL).

Din överklagan ska vara skriftlig och skickas till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. Ange vilket beslut du överklagar och vilket fel som du anser har begåtts. Du ska också ange vilken tjänsteman eller nämnd som har fattat beslutet samt eventuell paragraf. Uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer. Underteckna din överklagan.

 

Förvaltningsbesvär

När det gäller beslut i myndighetsutövning mot enskild, till exempel försörjningsstöd eller bygglov, kan du överklaga det genom förvaltningsbesvär. Rätt att överklaga har bara den som beslutet rör. Förvaltningsrätten prövar både lagligheten och lämpligheten i beslutet. Den aktuella nämnden eller domstolen kan antingen upphäva beslutet eller fatta ett annat beslut i dess ställe.

Din överklagan ska vara skriftlig och skickas till den nämnd som har fattat beslutet. Det måste ske inom tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. Ange vilket beslut du överklagar och vilket fel du anser har begåtts. Du ska också ange vilken tjänsteman eller nämnd som har fattat beslutet. Uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer. Underteckna din överklagan.