Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för särskilt riskutsatta

Ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt vid brand, trots det omkommer ungefär 80 personer vid bränder varje år, de flesta i sina egna hem. Äldre och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är överrepresenterade i statistiken. Läs vår guide om hur du kan hjälpa särskilt riskutsatta med ett behovsanpassat brandskydd.

Det är inte så att det brinner oftare hos riskutsatta människor men många av de drabbade är människor med begränsad förmåga att uppmärksamma eller hantera en brand i bostaden. De har svårare att upptäcka en brand och att agera snabbt om något skulle hända.

Nästan alla dödsbränder sker i hemmet. Många bränder startar i köket och är relaterade till spis och matlagning. Minst en tredjedel av alla dödsbränder beror på rökning. Den typen av bränder är ofta relativt små och startar i den miljö man befinner sig, som i sängen, soffan eller fåtöljen. En fungerande brandvarnare saknas ofta vid dessa bränder.

För de allra flesta är en brandvarnare, en brandfilt och en handbrandsläckare ett bra grundskydd, men inte för alla. Det är därför viktigt att identifiera de människor som är särskilt riskutsatta och kan behöva ett behovsanpassat brandskydd.

Vilka är då särskilt riskutsatta vid bränder och brandtillbud?

Förenklat kan man säga att alla som har svårt att uppfatta eller snabbt sätta sig i säkerhet vid en brand eller har ett beteende som ökar risken för att en brand ska uppstå är särskilt riskutsatt.

Här är några exempel som kan påverka förmågan att agera vid en bostadsbrand:

 • Nedsatt hörsel kan innebära svårigheter att höra brandvarnaren.
 • Nedsatt syn eller svårigheter att röra sig kan minska möjligheten att snabbt sätta sig i säkerhet.
 • Minnessvårigheter kan göra att man glömmer spisen på eller att släcka ljusen.
 • Läkemedel och alkohol kan minska förmågan att uppfatta en brand men även öka risken att brand uppstår.
 • Rökning kan vara svårt att hantera om man har problem med rörlighet eller är påverkad av medicin eller alkohol.

Foto: Mostphotos

Med ett behovsanpassat brandskydd skulle tryggheten öka

Brandvarnare, brandfilt och en handbrandsläckare är en lämplig nivå på brandskydd i hemmet, men det bygger på att den boende själv kan uppfatta en brand och att agera genom att släcka branden eller utrymma bostaden.

De som är särskilt riskutsatta kan ha problem att initialt agera vid en brand och kan därför behöva ett förstärkt eller behovsanpassat brandskydd. Det anpassade brandskyddet kan bestå av:

 • Spisvakt som bryter strömmen till spisen om värmeutvecklingen blir för stor.
 • Hjälpmedel för att uppfatta brandvarnaren som blinkande lampor eller en dosa som vibrerar vid larm.
 • Brandvarnare kopplat till trygghetslarm.
 • Automatiskt släcksystem i form av portabel sprinkler.
 • Svårantändliga textilier eller rökförkläden.
 • Anpassning av bostaden för att exempelvis underlätta vid utrymning.

Läs mer på MBS:s webbplats. Klicka på länken nedsn som öppnas i ett nytt fönster.

Brandskydd för särskilt riskutsatta

Identifiera och hjälpa särskilt riskutsatta

För att kunna sätta in rätt åtgärder i tid är det viktigt att i ett tidigt skede identifiera de som är särskilt riskutsatta. Detta för att kunna anpassa brandskyddet efter deras förutsättningar och förmågor. Här kan du som arbetar med människor som är riskutsatta och besöker dem deras hem kan göra skillnad.

Det är viktigt att göra en riskinventering för att hitta riskerna i deras närmiljö. När man ska göra en riskinventering och bedöma om en person behöver ett förstärkt brandskydd i sitt hem kan en checklista vara till stor hjälp. Här nedan ges ett exempel på vad en sådan checklista kan innehålla och hur den kan utformas. Checklistan fungerar för alla olika typer av riskgrupper, exempelvis äldre, personer med missbruk och personer med funktionsnedsättningar.

Checklistan finns i MSB:s bedömningsstöd. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Vilka personer är särskilt riskutsatta vid bostadsbränder och vilka åtgärder kan vara relevanta?

 

Vem kan göra vad

För att underlätta arbetet har MSB och Socialstyrelsen tagit fram mycket material. Det finns exempelvis filmer, webbutbildning,  checklistor och bedömningsstöd framtaget. Detta för att öka kunskapen och underlätta arbetet med identifiering av de mest riskutsatta. Det finns även informationsmaterial som riktar sig till dig som anhörig eller vän till en riskutsatt.

Kommuner och beslutsfattare

Det är viktigt att kommunerna arbetar aktivt och systematiskt med detta och har en tydligt uttalad och beslutad strategi.

Sedan 2020 finns ett mål i Lagen om skydd mot olyckor (3 kap. 3 a § LSO) för det förebyggande arbetet som anger att: Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador.

MSB har tagit fram en vägledning, Brandsäker bostad för alla, som kan ge stöd i arbetet med att anpassa brandskyddet hos riskutsatta individer i deras egna bostäder. Den vänder sig främst till beslutsfattare, utförare, handläggare och andra som arbetar med riskutsatta individer.

MSB har i vägledningen listat några framgångsfaktorer för att lyckas med detta.

 • Beslut om att jobba aktivt med att förstärka brandskyddet hos särskilt utsatta behöver tas på politisk nivå.
 • Kommuner behöver jobba systematiskt och med en uttalad strategi – personal kommer och går men en systematik består.
 • Arbetsuppgifter och vilka som är ansvariga för vad behöver definieras och tydliggöras.

Läs mer på MSB: webbplats och i infoblad. Länkarna öppnas i nya fönster.

Stöd till kommuner om stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

infoblad beslutsfattare

Brandsäker bostad för alla : Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer

Foto: Mostphotos

Socialtjänst, hemtjänst och äldreomsorg

Alla som i sitt arbete gör hembesök eller av annan anledning arbetar i människors hem kan göra stor skillnad. Det är viktigt att göra riskinventeringar för att se vilka risker som finns och sedan bedöma hur de kan hanteras.

Åtgärderna behöver inte vara särskilt kostsamma eller tekniskt komplicerade, men de kan göra en livsviktig skillnad för brukaren. Konkret kan det handla om spisvakt, rökförkläde, brandvarnare med vibrationsplatta och ljussignal eller en mobil sprinkler.

MSB och Socialstyrelsen har tagit fram flera dokument, checklistor och ev webbutbildning som kan hjälpa personalen med detta.

Bedömningsstöd - Vilka personer är särskilt riskutsatta vid bostadsbränder och vilka åtgärder kan vara relevanta? (msb.se)

Socialstyrelsen utbildning

Checklista vid riskinventering i vanliga bostäder (msb.se)

Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB

Anhöriga

MSB har även tagit fram information till den som själv är riskutsatt eller den som har någon vän eller anhörig som kan vara det. Där kan man få tips på enkla åtgärder man kan göra själv för att öka tryggheten men även information om vilken hjälp man kan få från sin kommun.

Alla tar sig inte ut lika snabbt. Tyvärr tar bränder ingen hänsyn till det. (msb.se)

Vart vänder du dig?

Om du inte själv eller med hjälp av närstående kan ordna ditt brandskydd, kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare. Om du behöver stöd med att komma i kontakt med handläggaren för att göra din ansökan, ta hjälp av någon i din närhet.