Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Genomsnittlig handläggningstid för tillsyn enligt LSO/LBE och tillståndshantering enligt LBE

Sedan den 1 januari 2022 gäller en avgiftsmodell med rörlig avgift (löpande kostnad för faktiskt nedlagd handläggningstid) med en fast timtaxa, för såväl tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt för tillståndsprövning enligt LBE.

På denna sida har vi beräknat den genomsnittliga handläggningstiden för tillsyn enligt LSO och LBE, tillståndshantering enligt LBE och för efterkontrollsbesök.

Tidsåtgången för tillsyn är i stor mån beroende av ett objekts omfattning och komplexitet. För en bättre transparens mot kund/motpart har Storstockholms brandförsvar gjort följande nivåindelning av olika typer av verksamheter/byggnader för en bedömning av genomsnittlig handläggningstid och därigenom en kostnadsuppskattning för tillsyn och tillståndshantering. 

Nivåindelning av LSO-objekt

Under respektive nivå listas exempel på typer av verksamheter samt eventuella kommentarer. I de fall verksamheten är klassad enligt Boverkets byggregler (BBR) anges klassning inom parentes. 

Nivå 1 - Enklare tillsyner

Mindre restaurang (2A) - under 150 personer, mindre butik (2A) - under 150 personer, annan publik lokal modell mindre (2A) - under 150 personer, mindre förskola (5A) - enplansbyggnad med färre än 90 barn, mindre skola (2A) - enplansbyggnad med färre än 90 elever.

Nivå 2 - Normalnivå

Mindre industri (1), större kontor (1), annan större samlingslokal (2B) - max 600 personer ej VK 2C, skola (2A/2B), flerbostadshus och andra typer av vanliga bostäder (3A), gemensamhetsboenden (3B), förskola, daglig verksamhet (5A), hotell, vandrarhem, kursgård och motsvarande (4), vårdboende (5B), större garage. 

Nivå 3 - Tidskrävande tillsyner

Nattklubbar (2C) - mer än 600 personer, större samlingslokaler (2B) - under 1000 personer, större industrier (1), byggnader högre än 16 våningsplan, kulturhistoriska byggnader. 

Nivå 4 - Mycket tidskrävande tillsyner

Sjukhus (5C), anstalter (5D), infrastrukturanläggningar inklusive resecentrum, köpcentrum (2B/2C), arenor (2B/2C).

Nivåindelning av LBE-objekt

Nivå 1 - Mindre hantering

Restaurang, skola, bergvärmeanläggning.

Nivå 2 - Normal hantering

Försäljningsställe hantering av brandfarlig vara, verkstad, bensinstation bemannad, bensinstation obemannad, lantbruk/mindre industri, byggarbetsplats, enskild eller enstaka vårdavdelningar.

Nivå 3 - Omfattande hantering

Sjukhus (ej A-sjukhus), mindre laboratorium, industri (t.ex. mindre kraftvärmeverk), transportdepåer.

Nivå 4 - Mycket omfattande hantering

Stor industri (ex. depåer, 2:4-verksamheter hamn o.dyl.), paraplytillstånd (stora anläggningar med spridd hantering, exempelvis laboratorium), köpcentrum/gallerior (fastighetsgemensamma system).

Genomsnittlig handläggningstid för tillsyn enligt LSO/LBE

Tabellen nedan visar en genomsnittlig tids- och kostnadsuppskattning för tillsynsärenden utifrån objektsnivå. Marginell skillnad i tidsuppskattning förekommer mellan LSO och LBE, men är i begränsad omfattning +/- 0,5 timmar, varför en schablon anges oavsett lagstiftning. Priserna i tabellen nedan utgår från timtaxan för år 2024 som är 1228 kronor per timme. Debiteringen utgår från påbörjad 15-minutersperiod.

Nivå Genomsnittlig handläggningstid (timmar) Normalt kostnadsspann (kronor)
1 - enklare tillsyn/mindre omfattning 7 6140-12280

2 - normal tillsyn/omfattning

10 9824-15964

3 – Tidskrävande tillsyn/omfattande hantering

13 10438-22718

4 – Mycket tidskrävande/mycket omfattande hantering1

20 Svårbedömt på grund av objektets unikhet.
Enskilda förhållanden2 5,5  
Kombinerad tillsyn3 + 1,5  

1 Notera särskilt att i händelse av nivå 4 tillsyner bedömer SSBF att det normalt föreligger ett behov av att vara två tillsynsförrättare vid tillsynsbesöket, vilket inkluderas i tidsuppskattning för såväl resa som tid på plats.

2 Enskilda förhållanden innebär en tillsyn avgränsad till enbart kontroll av särskilt utvalda delar av brandskyddet eller hanteringen av brandfarlig vara. Denna typ av tillsyn görs vanligen till följd av att SSBF uppmärksammats på bristande förhållanden gällande brandskyddet eller hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara.

3 För kombinerad tillsyn är utgångspunkten avgiften för LSO/LBE med högst nivå. I tabellen redovisas förväntad tilläggskostnad för kontroll av ”tillkommande” lagstiftning.

Genomsnittlig handläggningstid för efterkontroll

Tabellen nedan vidar en genomsnittlig tids- och kostnadsuppskattning för efterkontrollsbesök utifrån objektsnivå. Kostnaderna i tabellen utgår från timtaxan för år 2024 som är 1228 kronor per timme. Debiteringen utgår från påbörjad 15-minutersperiod.

Nivå Genomsnittlig handläggningstid (timmar) Genomsnittskostnad (kronor)
1 3 3684
2 3,5 4298
3 3,5 4298
4 (LSO) 5,5 6754
4 (LBE) 3,5 4298
Enskilda förhållanden 3 3684

Genomsnittlig handläggningstid för tillståndsprövning enligt LBE

Tillstånd kan delas in i två huvudtyper: tillstånd brandfarlig vara samt tillstånd explosiv vara. Eftersom handläggningsprocessen för dessa två huvudtyperna skiljer sig åt i vissa avseenden redovisas de var för sig. Kostnaderna i tabellerna nedan utgår från timtaxan för år 2024 som är 1228 kronor per timme. Debiteringen utgår från påbörjad 15-minutersperiod.

Brandfarlig vara

Tabellen nedan visar genomsnittlig tids- och kostnadsuppskattning för tillståndsärenden enligt LBE brandfarlig vara. 

Nivå Genomsnittlig handläggningstid (timmar) Genomsnittskostnad (kronor)
1 6,5 7982
2 8,5 10438
3 13 15964
4 16 19648

Explosiv vara

Tabellen nedan visar genomsnittlig tids- och kostnadsuppskattning för tillståndsärenden LBE explosiv vara.

Typ av tillstånd Genomsnittlig handläggningstid (timmar) Genomsnittskostnad (kronor)
Explosiv-tillstånd 7 8596
Explosiv-tillstånd (förnyat utan ändringar) 6,25 7675
Godkännande av föreståndare (nya föreståndare till befintligt tillstånd) 3 3684