Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Roterande undertryckssotning

Roterande undertryckssotning är benämningen på den metod som numera användas vid rengöring av skorstenar i Storstockholms brandförsvars alla tio medlemskommuner. Metoden är säkrare för sotaren, bättre för miljön och innebär en effektivare rengöring som bidrar till ett ökat brandskydd.

Vid roterande undertryckssotning utförs sotningen nedifrån eldstaden istället för uppifrån taket. Med hjälp av stavar eller vajrar för sotaren in ett roterande verktyg i skorstenen. En speciell dammsugare med en effektiv filtrering skapar ett slutet system med undertryck. På så sätt undviker man att partiklar läcker ut i rummet och sotet som det roterande verktyget har rensat bort kan samlas upp.

Det är krav på att sotarna ska arbeta nerifrån och använda sig av metoden med roterande undertryckssotning vid rengöring av skorstenen, alltså vid själva sotningen. Brandskyddskontrollen kan fortfarande komma att ske uppifrån taket. 

Säkrare för sotaren

Metoden har många fördelar gentemot traditionell sotning. Bland annat innebär det en bättre arbetsmiljö för sotaren, med lägre risk för fallolyckor. 

Det är inte enbart risken för fallolyckor som påverkar sotarens arbetsmiljö. Forskning visar att sotare är utsatta för cancerframkallande ämnen i större omfattning än andra yrkesgrupper. Roterande undertryckssotning skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö genom att sotpartiklar och kolväten samlas upp för att sedan kunna destrueras på ett säkert sätt.

Renare skorsten

Soteld är idag den vanligaste orsaken till villabränder i Sverige. En soteld beror på att tjära och sotpartiklar som fastnat i skorstenen fattar eld. Konsekvenserna kan bli allvarliga och kan leda till att hela hus förstörs av brand.

Roterande undertryckssotning resulterar dessutom i att rök- och imkanaler blir renare än vid traditionell sotning. vilket i sin tur resulterar i ett bättre brandskydd och att risken för soteld minskar. 

Frisk luft

De sotpartiklar och kolväten som frigörs vid traditionell sotning är skadliga både för hälsan och för miljön. Genom att inte släppa ut dessa luftföroreningar utan istället samla upp dem bidrar den nya sotningsmetoden till en minskad negativ miljöpåverkan. På så sätt bidrar sotningsmetoden till frisk luft som är ett av Sveriges kvalitetsmiljömål.

I undantagsfall får avsteg göras och en annan sotningsmetod användas om det krävs av brandskyddsmässiga skäl på grund av anläggningens konstruktion.