Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Lärare och mellanstadieelever i klassrum
Brandskyddsinformation

Säker och trygg skola

En brandsäker skolmiljö är av yttersta vikt för att elever och personal ska känna trygghet i det dagliga arbetet. Under vissa år lägger Storstockholms brandförsvar därför ett särskilt fokus på brandskyddet i skolan. Det innebär att vi då gör tillsyn på många skolor i våra tio medlemskommuner. Som stöd i ert brandskyddsarbete har vi tagit fram en film och ett arbetsmaterial.

Storstockholms brandförsvar utför tillsyn för att kontrollera hur såväl verksamhet som fastighetsägare arbetar för att upprätthålla lagens intentioner om ett skäligt brandskydd och i förekommande fall en trygg hantering av brandfarlig vara.

Vi har som tillsynsmyndighet möjlighet att ställa krav på rättelse vid upptäckta brister. I händelse av allvarliga brister kan vi även begränsa eller förbjuda verksamhet. Det är självklart något vi verkligen inte önskar behöva göra och vi har en stark förhoppning om att vi alla strävar mot precis samma mål – en säker skola.

Grundläggande lag- och föreskriftskrav

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
2 kap. 2§ – Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) med tillhörande föreskrifter
Huvudsakligen MSBFS 2013:3, SÄIFS 1998:7, SÄIFS 2000:4 och SÄIFS 2000:2.

Utifrån vårt fokus har vi tagit fram en film som på ett enkelt sätt beskriver grunderna i brandskyddsarbete i skolmiljö och hantering av brandfarlig vara. Filmen går stegvis igenom de olika delarna av brandskyddet och är cirka 15 minuter lång. Vi hoppas att filmen kan utgöra ett stöd för er i arbetet med att säkerställa ett bra brandskydd.

Vi har även kompletterat filmen med ett arbetsmaterial med ett frågepaket som ni kan dra nytta av när ni utvärderar arbetet, eller i händelse av att detta kommit på efterkälken – till att bygga upp det.

Vi ser till exempel att materialet skulle kunna delas upp och användas bitvis vid era arbetsplatsträffar. En förhoppning från vår sida är att all personal kan ta del av detta. Men hur ni önskar använda detta stöd- och arbetsmaterial är självfallet helt upp till er.

Ladda ner: Arbetsmaterial - Säker och trygg skola
Uppdaterat 2020-04-17

Systematiskt brandskyddsarbete och hantering av brandfarlig vara i skola. Kompletterande arbetsmaterial/frågepaket till informationsfilmen "Säker och trygg skola".

Vi från Storstockholms brandförsvar önskar er lycka till i det fortsatta brandskyddsarbetet och hoppas att detta material kan bli ett bra stöd.