Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Noggrann kontroll av verksamheter som hanterar sprängämnen

Aktuellt
Publicerad 2020-01-30

Att hantera sprängämnen är förenat med ett stort ansvar och krav på säkerhet. Därför genomför Storstockholms brandförsvar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) noggranna kontroller där man säkerställer att verksamheter som söker tillstånd för sprängämnen har rätt förutsättningar för en säker hantering och förvaring.

Kontrollerna görs bland annat mot polisens brotts- och misstankeregister där man säkerställer att blivande tillståndsägare och föreståndare inte har begått brott som gör dem olämpliga att inneha explosiva varor. Det kontrolleras även att de som sökt tillstånd har formell kompetens att handha explosiva varor, så kallat sprängkort. I samband med utfärdande av tillstånd genomförs det även platsbesök med kontroll av efterlevnad av lagar och regler. Genom noggranna kontroller och platsbesök redan innan tillstånd för sprängämnen beviljas säkerställer vi att rätt förutsättningar för säker hantering och förvaring finns redan från dag ett.

När kontrollerna är genomförda och en verksamhet har beviljats tillstånd vilar ansvaret för hantering och förvaring på verksamheten som innehar tillståndet. Det är ett stort ansvar där tillståndsinnehavare och föreståndare måste ha tydliga interna rutiner för kontroll och uppföljning av den löpande verksamheten där sprängämnen kan förbrukas i varierande mängd från dag till dag. Verksamhetsutövaren har även skyldighet att rapportera eventuella lagbrott till polisen som kan genomföra brottsutredning. I de fall en tillståndsinnehavare eller föreståndare skulle dömas för ett brott som gör det olämpligt att inneha sprängmedel kan Storstockholms brandförsvar återkalla tillståndet. Det är inte brandförsvarets roll att bevaka den dagliga verksamheten eller den exakta förbrukningen av sprängmedel vid varje enskild sprängning – det ansvaret ligger enligt lagstiftningen på verksamhetsutövaren.

Inom Storstockholms brandförsvars område finns det idag ett 30-tal verksamhetsutövare som har tillstånd att hantera massexplosiva varor, ”tunga sprängämnen”. Av dessa har majoriteten endast tillstånd som gäller i cirka ett år, vilket innebär att verksamheterna är kontrollerade det senaste året. Utfärdande av tillstånd med korta giltighetstider är ett effektivt sätt att utöva tillsynsansvar.

Storstockholms brandförsvar följer tillsammans med polisen utvecklingen med ökat antal sprängningar och fortsätter genomföra noggranna kontroller utifrån myndighetens mandat och utifrån lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Björn Westerdahl kommunikationschef