Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Indraget tillstånd för sprängbolag – rätt beslut enligt förvaltningsrätten

Aktuellt
Publicerad 2024-05-31

I december förra året återkallade Storstockholms brandförsvar tillståndet att inneha sprängmedel för Uppländska Bergsborrnings AB. Anledningen var att bolaget inte uppfyllde de aktsamhetskrav som ställs på verksamheter som hanterar sprängmedel. Bolaget överklagade beslutet, först till länsstyrelsen och sedan till förvaltningsrätten, som båda avslog överklagandet.

I Förvaltningsrättens dom, och i utredningsmaterialet som ligger till grund för domen, framgår bland annat att sprängmedel som bolaget ansvarat för har påträffats på flera brottsplatser i Sverige vid upprepade tillfällen under åren 2020-2023. Det framgår även att flera brottmålsprocesser har ägt rum med anledning av detta, däribland gentemot en person med nära koppling till bolagets verksamhet. Bolaget har haft en bristande kontroll som har medgett obehörigt förfarande och mängden varor som har kommit utom bolaget har varit omfattande. I sin dom skriver Förvaltningsrätten att bolaget inte har efterlevt aktsamhetskravet enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Intensifierat arbete ger effekt

Storstockholms brandförsvar har under det senaste året intensifierat och utökat sin myndighetsutövning för att arbeta än mer mot ett tryggare samhälle, särskilt inriktat mot illegala sprängningar. Det har skett genom utökade kontroller, både inom tillstånds- och tillsynsprocessen och inom ramen för befintligt regelverk. Förutom det intensifierade arbetet har samverkan med andra aktörer ökat, framförallt med Polismyndigheten och med andra räddningstjänster. Detta för att gemensamt och nationellt verka i samma riktning – att tillsammans arbeta mot ett tryggare samhälle med tydligare säkerställd kontroll över explosiva varor. Den senaste domen i förvaltningsrätten är ett exempel på hur arbetet har gett effekt.

- Genom detta fortsätter vi att bidra till samhällets gemensamma strävan att få bukt med illegala sprängningar, där intensifierade tillsyner och breddade samarbeten är exempel på viktiga åtgärder. Denna dom visar att våra insatser är relevanta och ger effekt, och att vi bidrar till ökad trygghet för alla, säger Peter Arnevall, förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar.

Med stöd av utredningsarbete och delgiven information från Polismyndigheten och via SSBF eget utredningarbete har allvarliga brister konstaterats hos bolaget. Denna samverkan och informationsutbyte har varit en viktig del i SSBF:s beslut om att återkalla tillståndet med omedelbar verkan.

Viktigt att verksamhetsutövare tar sitt ansvar

Som tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lag om brandfarlig och explosiv vara utgör Storstockholms brandförsvar en viktig del i samhällets kontrollsystem när det gäller hantering av explosiva varor.

- Vi tar vårt myndighetsansvar för tillsyn utifrån gällande lagstiftning genom att genomföra noggranna kontroller där vi prövar att verksamhetsutövarna kan antas ha rätt förutsättningar att ta sitt lagreglerade ansvar, säger Peter Arnevall.

Ytterst vilar ansvaret för säkerheten på de verksamheter som hanterar explosiva varor. Alla verksamheter som hanterar explosiva varor måste själva analysera och vidta åtgärder mot obehörigt förfarande under en explosiv varas hela livscykel.

- Det är inte brandförsvarets roll att bevaka den dagliga verksamheten eller den exakta förbrukningen av sprängmedel vid varje enskild sprängning – det ansvaret ligger enligt lagstiftningen på verksamhetsutövaren. Därför är det viktigt att inte bara vi, utan även branschen själv, tar sitt lagstadgade ansvar och tar fram konkreta åtgärder för att säkerställa sin kontroll, så att spräng- och tändmedel inte fortsätter att hamna i orätta händer, säger Peter Arnevall.

 

Björn Westerdahl kommunikationschef