Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Brandsäkra din vårdmottagning

Vad gör du när larmet går och väntrummet är fullt av besökare? Alla vårdmottagningar är skyldiga att ha både släckutrustning och en plan för hur lokalen ska utrymmas. Patienternas säkerhet går inte att kompromissa med.

På vårdcentraler, tandläkarmottagningar och annan typ av dagvårdsverksamhet rör sig ofta människor som inte känner till lokalerna. Om en brand skulle uppstå är det viktigt att det finns både släckutrustning och en plan för hur man ska få ut alla patienter och besökare.

Alla vårdmottagningar är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, i syfte att minska riskerna och höja beredskapen att agera. I det ingår inte bara att utrusta lokalerna med larm, brandsläckare och utrymningsskyltar utan också att säkerställa att det finns en tydlig organisation och plan för hur egenkontrollen ska gå till och hur alla ska agera vid en brand. Det ska finnas en plan för hur utrymning ska genomföras och vem som till exempel möter upp räddningstjänsten. Att personalen vet vilka rutiner som gäller i händelse av brand är a och o för att säkra besökarnas och personalens trygghet.

Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt för både besökare och personal. På de flesta vårdmottagningar finns brandlarm, det är viktigt att det testas regelbundet och hörs i hela lokalen. Man behöver även kontrollera att utrymningsvägar är skyltade, upplysta och framkomliga, inga möbler eller låsta dörrar får står i vägen.

Om brandfarliga gaser eller vätskor används kan det krävas tillstånd från kommunen.

Checklista

Viktigt att tänka på för dig som bedriver verksamhet inom vård och omsorg:

  • Brandlarmet ska vara rätt utformat och kunna höras i hela lokalen.
  • Utrymningsskyltarna ska vara synliga.
  • Utrymningsplaner ska vara tydligt placerade vid ingången.
  • De ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar.
  • Utrymningsvägarna ska vara fria från brännbart material och får inte blockeras.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.

Brandskydd i hemmet

Brandskyddsutrustning att ha hemma

Ett brandförlopp sker ofta snabbt. Investera i en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt och du har goda möjligheter att agera direkt. Vi hjälper dig att hitta rätt bland olika modeller och ger dig tips på hur du sköter om ditt brandskydd på bästa sätt.

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.