Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Brandskydd i vårdverksamheter

På vårdboenden bor och vistas människor som ofta har svårt att sätta sig själva i säkerhet om det skulle börja brinna. För att undvika att människor kommer till skada är det viktigt att personalen har kunskap och agerar rätt om olyckan är framme. Vad gör du när larmet går på vårdboendet? Läs mer om brandskydd på vårdboenden.

På vårdboenden kan det vistas människor som vanligen har utmaningar att på egen hand sätta sig själva i säkerhet i händelse av brand.

För att undvika att människor kommer till skada är det därför av största vikt att personalen har gedigen kunskap om brandskydd och hur de ska agera om brand utbryter.

Personalen behöver i sin tur ha förutsättningar för att kunna hjälpa de boende att utrymma tryggt eller se till att de kommer till säker miljö. Det är därför det ställs höga krav på brandskyddet på vårdboenden, både byggnadens brandskydd och olika brandskyddsinstallationer.

Eftersom brandskyddskraven för vårdboenden är höga både gällande det organisatoriska brandskyddet och det tekniska brandskyddet är det viktigt att verksamheter av detta slag arbetar aktivt med sitt brandskyddsarbete. Den bästa branden är den som aldrig inträffar och för att minska riskerna för detta behöver det finnas kunskap om de största brandriskerna i verksamheten och det måste finnas en plan för hur dessa risker ska minimeras.

Foto: Mostphotos

Storstockholms brandförsvar har ett särskilt fokus i vårt förebyggande brandskyddsarbete på alla typer av vårdverksamheter. Fokuset skiftar år från år mellan olika typer av verksamheter, exempelvis sjukhus, daglig verksamhet, HVB och omsorgsboenden.

SSBF är tillsynsmyndighet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det innebär vi gör tillsyn på många olika vårdverksamheter för att kontrollera så att brandskyddet upprätthåller en tillfredsställande nivå.

Lag om skydd mot olyckor, 2 kap. 2 §

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

För att stödja och underlätta i brandskyddsarbetet har vi på Storstockholms brandförsvar tagit fram en informationsfilm. Filmen är drygt 20 minuter lång och omfattar grunderna i systematiskt brandskyddsarbete på vårdboenden. Till filmen har vi även tagit fram ett kompletterande arbetsmaterial som stöd i arbetet med att gå igenom och vid behov utveckla ert brandskyddsarbete. Materialet är fritt för er att använda och vi hoppas att det är många som kommer att ha glädje och nytta av materialet

Film: Marczak Communications

 

Ladda ner: Arbetsmaterial: Brandsäkerhet på vårdboenden
Uppdaterat 2021-12-08

Detta är ett arbetsmaterial utgör ett komplement till informationsfilmen ”Brandskyddsarbete på vårdboenden”.