Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd på fritiden

Skärpt eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Förbudet gäller även allmänna grillplatser och pyroteknik. Det är dock fortfarande tillåtet att laga mat på friluftskök i naturen och att grilla på egen tomt om det inte finns risk för brandspridning.

När brandrisken är extremt hög i skog och mark kan Länsstyrelsen fatta beslut om skärpt eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån prognosunderlag från SMHI. Det skärpta förbudet kan vara begränsat till enskilda kommuner eller län, så det är viktigt att du tar reda på vad som gäller där du befinner dig.  

Det skärpta eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även allmänna grillplatser (t.ex. fast iordningsställda grillplatser) och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark. Det är även tillåtet att grilla på egen tomt och på bostadsrättsförenings innergård samt på gårdar tillhörande hyresbostäder/hyresfastigheter om föreningens styrelse eller hyresvärden tillåter det och under förutsättning att det inte finns risk för brandspridning. Den som grillar måste vara mycket försiktig och säkerställa att anordningen är utformad så att det inte finns risk för att eld, glöd eller gnistor sprids. En grill som drivs av fasta bränslen bör till exempel stå på egna ben (upphöjd från marken), på ett brandfast underlag och på säkert avstånd från lättantändlig vegetation. Trots att det är tillåtet att grilla på exempelvis egen tomt avråder räddningstjänsten från all eldning med öppen låga.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

För att får reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information.

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39
Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26
Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00.

Frågor och svar om vad som gäller vid skärpt eldningsförbud

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om vad som gäller när det råder eldningsförbud. 

Skärpt eldningsförbud - detta gäller i naturen (skog och mark)

Nej, när det råder skärpt eldningsförbud får du inte grilla med fasta bränslen (ved, kol, briketter, ris och grenar, m.m.) i naturen. Förbudet gäller även vid allmänna grillplatser (t.ex. fasta iordningställda grillplatser).

Ja, du får använda gasolgrill eller friluftskök som eldas med gas eller vätska både i naturen och på egen tomt. Se alltid till att det inte finns risk för brandspridning.

Nej. Förbudet gäller även på kyrkogårdar.

Ja rökning är tillåten. Se till att fimpar är ordenligt släckta och kasta dem inte på marken.

Ja, du får användfa vedeldad badtunna om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Nej. vare sig på egen tomt eller i naturen.

Skärpt eldningsförbud - detta gäller på egen tomt, innergård, campingplats, kolonilott, osv.

Ja, att grilla för matlagning med kol, briketter, gasol eller el på egen tomt är tillåten. På campingplatser, innergårdar, koloniområden osv. är det föreningen alternativt fastighetsägaren som bestämmer vilka regler som gäller.

Placera alltid grillen upphöjd från marken och låt den stå på ett underlag som är brandsäkert så att det inte finns risk för brandspridning.

Även om det är tillåtet att grilla för matlagning på egen tomt är det olämpligt, särskilt på skogstomter eller tomter som angränsar till skog och mark. Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs.

Ja, om fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen tillåter det.

Ska du grilla på balkongen rekommenderar Storstockholms brandförsvar en elektrisk grill framför en gasol- eller kolgrill. På så sätt undviker du öppen låga i samband med grillning. Ha alltid en brandsläckare nära till hands.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs.

Ja, du får använda gasolgrill eller friluftskök som eldas med gas eller vätska både i naturen och på egen tomt. Se alltid till att det inte finns risk för brandspridning.

Ja, på egen tomt. Det är dock inte tillåtet på kyrkogårdar.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs.

Nej. vare sig på egen tomt eller i naturen.

Ja rökning är tillåten. Se till att fimpar är ordenligt släckta och kasta dem inte på marken.

Ja, du får användfa vedeldad badtunna om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Länsstyrelsen i Stockholms län har ytterligare information om eldningsförbud på sin webbplats. Där finns även en tabell som sammanfattar vad som är tillåtet och inte, Länsstyrelsen - Om eldningsförbud. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Detta gäller vid skärpt eldningsförbud

Mark utanför sammanhållen bebyggelse

Detta begrepp innefattar skog, mark och allmän plats. Lokala regler kan förekomma i naturreservat och i parker.

Typ av eldning Tillåtet Definition och övrig information
Grillning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris grenar mm.) Nej En allmän grillplats är en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med ex. betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.
Levande ljus, marschaller, facklor Nej Förbudet gäller även på kyrkogårdar.
Fyrverkerier och pyroteknik Nej  
Gasgrill, gaskök eller elgrill Ja Om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.
Friluftskök eller stormkök Ja Om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.
Muurikka Ja Om den eldas med gas eller flytande bränsle och om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.
Rökning Ja Se noga till att släcka fimpar eftersom de utgör en brandfara.
Vedeldad badtunna Ja Om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Mark inom sammanhållen bebyggelse

Detta begrepp innefattar tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark, gårdar vid flerbostadshus, kolonistugeföreningar och campingplatser.

Privat tomt, trädgård eller innergård vid flerbostadshus. På bostadsrättsförenings innergård samt hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar föreningens styrelse eller hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten. 

Typ av eldning Tillåtet Definition och övrig information
Alla typer av grillning, matlagning med stormkök, levande ljus, rökning. Ja

Grillen ska placeras upphöjd från marken och på ett brandsäkert underlag så att ingen brandspridning kan ske. 

På föreningstomter och campingplatser gäller lokala regler. Kontrollera dessa!

Grillning eller matlagning på balkong Ja Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen tillåter det.
Fyrverkerier och pyroteknik Nej  
Vedeldad badtunna Ja Om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Mer information om det skärpta eldningsförbudet

Läs mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor på MSB:s webbplats. Du kan också ladda ner mobilapplikation "Brandrisk ute", till din smarta telefon. Om du är markägare eller verksamhetsansvarig och har behov av att skriva ut affischer eller skyltar med anledning av det skärpta eldningsförbudet hittar du stöd för detta på MSB:s webbplats.

Information om eldningsförbud på andra språk

Information about fire ban in english and in other languages.

Du kanske också vill läsa:

Grillning pågår
Brandskydd på fritiden

Så grillar du säkert

Många bränder kan förebyggas om du lär dig att grilla säkert. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en markbrand med förödande konsekvenser. Om du grillar på balkongen använd en elektrisk grill. Läs våra rekommendationer vid grillning här.

Skylt med eldningsförbud
Brandskydd på fritiden

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Brandskydd på fritiden

Brandskydd i skärgården och på landet

Om du bor på landet eller ute i skärgården kan det ta lång tid innan räddningstjänsten är på plats. Läs vår guide och få tips om vad du själv kan göra för att förebygga bränder.

Brandskydd på fritiden

Eldning avråds

Ibland när det är torrt ute avråder vi från eldning. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Trädgårdsavfall eldas i tunna
Brandskydd på fritiden

Elda trädgårdsavfall säkert

Får jag elda trädgårdsavfall på min tomt? Trädgårdsavfallet ska antingen lämnas till återvinningscentral, samlas in av kommunen eller komposteras på tomten. I vissa undantagsfall kan det vara tillåtet att elda på egen tomt men då måste det vara tillåtet i din kommun. Men du får inte elda när du vill och inte heller vad du vill. Informera dig om vilka regler som gäller i din kommun.