Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för hotell

Bränder på hotell och pensionat har ökat de senaste åren enligt statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Brandskyddskraven på hotell är extra höga och vi inom räddningstjänsten gör regelbundet tillsyn för att kontrollera att kraven uppfylls.

De flesta bränder på hotell startar på grund av försumlighet genom rökning, slarv i bastun, överhettning av torktumlare eller på grund av ett elfel. För att gästerna ska kunna känna sig trygga krävs ett aktivt förebyggande arbete kring brandskyddet och utbildning av all personal. Varje hotellrum ska vara en egen så kallad brandcell, vilket innebär att den står emot rök och eld under 60 minuter.

Tänk också på att ha tillräckligt brandskydd i förråd där det förvaras varor som är lättantändliga, exempelvis sänglinne och handdukar. Detsamma gäller garage, gym, spa och andra liknande utrymmen som ofta ligger lite avsides. På ett hotell ligger ansvaret för brandskyddet på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten.

Tydlig skyltning a och o

På ett hotell rör sig många människor som inte känner till lokalerna väl och därför är det viktigt att vara tydlig när det gäller brandskyddet. Hotellgästerna måste därför tidigt få vetskap om exempelvis utrymningsvägar samt kunskap om vad de ska göra om larmet går. Personalens agerande är en förutsättning för att skapa ett tryggt hotell. Personalen måste ha ett brett säkerhetstänk så att de tidigt kan upptäcka brister och risker.

Heltäckande brandlarm är en viktig del av ett effektivt brandskydd och skyltningen måste vara tydlig så att varje besökare lätt hittar till närmaste nödutgång. Tänk på hur du möblerar i korridorer och andra utrymmen som kan vara en del av utrymningsvägen. Släckutrustningen ska också den vara tydligt utmärkt med skyltar, lämpligt placerad och vara lätt att komma åt för både gäster och personal.

Systematiskt brandskyddsarbete

Som ägare och nyttjanderättshavare till ett hotell är du skyldig att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna vid en eventuell brand. Hit hör arbetet med det systematiska brandskyddet (SBA). Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i din verksamhet. I publika lokaler är det viktigt med fungerande utrymningsskyltar och utrymningsvägar. 

Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet tas bort

Det tidigare kravet på en skriftlig redogörelse för brandskyddet är sedan 1 januari 2021 borttaget. 

Ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att ett skäligt brandskydd upprätthålls, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Skydda ditt hotell från anlagd brand

Anlagd brand den vanligaste brandorsaken, minst var fjärde brand är anlagd. Undvik anlagd brand genom att inte förvara brännbart material på lastkajer eller på andra undanskymda platser. Svenska Brandskyddsföreningen har tagit initiativ till ett nationellt samarbete mot anlagda bränder där Sveriges räddningstjänster och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, deltar. 

Om olyckan är framme

Vid en brand ska någon möta upp räddningstjänsten när vi kommer. Vi vill veta om alla är ute ur byggnaden, vad som har skett samt om det finns eventuella risker i verksamheten,  till exempel gasflaskor eller brandfarlig vätska. Det är även bra om vi får nycklar till de olika rummen och övriga lokaler för att underlätta sökandet. Om det är stora och svårorienterade lokaler är det bra med någon som visar oss vägen.

Tänk på detta om det börjar brinna

Rädda dig själv och andra i fara utan att ta några risker, Varna andra i huset, ring 112 och Larma räddningstjänsten. Om det är en mindre brand kan du försöka Släcka branden. Om du inte kan släcka själv: stäng dörren till rummet där det brinner. Åk aldrig hiss vid brand och gå inte ut i rökfyllda trapphus! Röken är livsfarlig.

Checklista

Viktigt att tänka på för dig som driver ett hotell:

  • Se till att ha fungerande brandlarm och se till att dessa servas och kontrolleras regelbundet och hörs i alla lokaler. Rökdetektor ska finnas i varje rum.
  • Var tydlig med nödutrymningsskyltar och vid behov även nödbelysning. De flesta som besöker hotellet känner inte till lokalerna.
  • Ha en uppdaterad utrymningsplan och en förutbestämd återsamlingsplats och fastställda rutiner vem som gör vad.
  • Utse utrymningsledare för varje våningsplan eller avdelning. Det är viktigt med utbildad personal som vet vad som ska göras när larmet går, särskilt viktigt om man har så kallad larmlagring.
  • Se till att utrymningsvägarna har fri passage. Tänk på att möbler i korridorer och andra utrymmen inte får hindra en eventuell utrymning.
  • Åk aldrig hiss vid brand och gå inte ut i rökfyllt trapphus!
  • Hanteras brandfarliga och/eller explosiva varor? Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Om så är fallet ta reda på vilka regler som gäller kring hanteringen av dessa och om det krävs tillstånd.
  • Möt upp räddningstjänsten. Informera om alla är ute ur byggnaden, vad som har skett samt om det finns eventuella risker i verksamheten, till exempel gasflaskor eller brandfarliga varor.
  • Undvik anlagd brand genom att inte förvara brännbart material på lastkajer eller på andra undanskymda platser.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Automatiska brandlarm och digitala nycklar

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i byggnadens och verksamhetens brandskydd. Tack vare automatiska brandlarm kan bränder upptäckas i ett tidigt skede, så att ansvariga personer eller räddningstjänst snabbt kan släcka branden.

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för restauranger

För dig som driver en restaurang finns det flera saker kring brandskyddet som du behöver ha kunskap om och arbeta aktivt med. Vilka ska du kontakta angående hantering av brandfarlig vara? Vad betyder det att arbeta med ett systematiskt brandskydd? Vi hjälper dig!