Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för restauranger

Olja, gasol, fritöser och fläktar. Eftersom de flesta bränder startar i just kök är brandskyddet på restauranger särskilt viktigt. På en restaurang ligger ansvaret för brandskyddet på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten. Läs mer här.

Att driva en restaurang kräver kunskap om hur ett fullgott brandskydd ser ut för just din verksamhet. Många restauranger hanterar exempelvis gasol i olika sammanhang. Då är det viktigt att känna till vilka regler som gäller för brandfarlig vara gällande tillstånd, hantering och förvaring. 

Kommunen är tillståndsmyndighet och därmed den som beviljar serveringstillstånd till restauranger som vill servera alkohol. Antal personer som får vistas i en lokal för dans regleras också i tillståndet från Polisen. Vi på räddningstjänsten utfärdar inga tillstånd men fungerar som rådgivare till kommunen i den mån det behövs. Om du har ett serveringstillstånd kan det ställas högre krav på ditt brandskydd. Kontakta tillståndsenheten i din kommun om du har frågor. Kontakta en brandkonsult för information om hur många som får vistas samtidigt i lokalen. Miljöförvaltningen kan också reglera antalet personer.

Det systematiska brandskyddsarbetet är ditt ansvar

Som ägare och nyttjanderättshavare till en restaurang är du skyldig att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt hindra och begränsa skadorna vid en eventuell brand. Hit hör arbetet med det systematiska brandskyddet (SBA). Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i din verksamhet. I publika lokaler är det viktigt med fungerande utrymningsskyltar och utrymningsvägar. 

Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet tas bort

Det tidigare kravet på en skriftlig redogörelse för brandskyddet är sedan 1 januari 2021 borttaget. 

Ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att ett skäligt brandskydd upprätthålls, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Förebyggande arbete

Det finns mycket som kan göras för att förebygga en brand. Se till att ha fungerande brandlarm som hörs i hela lokalen. Om det finns flera våningar på restaurangen, se till att det finns brandlarm på alla våningar. Ha lämplig släckutrustning väl placerad och utbilda din personal i hur den används. I ett restaurangkök ska det finnas ett släcksystem ovanför tillagningsytorna eller brandavskiljande vägg mellan kök och matsal.

Gästerna på en restaurang har oftast dålig lokalkännedom därför är det viktigt med  tydliga skyltar som visar utrymningsvägar och vid behov även nödbelysning. Utbilda  personalen så att alla känner till alla utrymningsvägar och se till att dessa har fri passage.

Bestäm en återsamlingsplats som är känd inom hela organisationen. Utse utrymningsledare och ha en tydlig organisation för att säkerställa att alla vet vad som ska ske när brandlarmet går. Se till att alla i organisationen har utbildning och befogenheter för att kunna agera i en akut situation till exempel hantera en brandsläckare.

 

Hanterar du någon brandfarlig vara?

Med brandfarlig vara avses exempelvis brandfarliga gaser och vätskor och brandreaktiva varor. Om så är fallet ska du ta reda på vilka regler som gäller kring hanteringen av dessa och om det behöver ansöka om tillstånd. Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder.


Håll koll på spisen och fritösen

För alla dem som arbetar på restaurang är det viktigt med medvetenhet om att de flesta bränder startar i kök. Många bränder startar genom torrkokning men ytterligare en risk i restauranger är fritöser vilka också orsakar en del bränder. Var noga med att stänga av plattan alternativt spisen och alltid hålla uppsikt över spisen vid matlagning.

Om olja skulle börja brinna – häll aldrig vatten på oljan! Det orsakar nämligen en mycket större brand. Fett  som brinner är omkring 400 grader varmt. Häller man på vatten kokar det direkt och vattenångan slungar upp lågorna mot taket. Det kan innebära att branden sprids vidare i fläktsystemet. Om möjligt, sätt på locket och kväv på så vis elden. Dra bort kastrullen från plattan, men var försiktig så att du inte bränner dig. 

Det måste finnas specifika rutiner för vad som ska göras vid en brand i olja. Se till att det finns lock att täcka över oljan med i händelse av brand och ha handskar i närheten också eftersom oljan är extremt varm. För att försäkra restaurangen och dess kök ytterligare rekommenderar vi kolsyresläckare och/eller speciell fettbrandsläckare och ett släcksystem som monteras i fläktarna. Det är också viktigt att sota och rengöra fläktarna.

 

Skydda restaurangen från anlagd brand

Anlagd brand är en vanlig brandorsak i restaurang, minst var fjärde brand är anlagd. Undvik anlagd brand genom att inte förvara brännbart material på lastkajer eller på andra undanskymda platser.

Svenska Brandskyddsföreningen har tagit initiativ till ett nationellt samarbete mot anlagda bränder där Sveriges räddningstjänster och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, deltar.

Checklista

Viktigt för dig som driver restaurang:

  • Ha fungerande brandlarm som hörs i hela lokalen. Har restaurangen flera våningar? Se till att det finns brandlarm på alla våningar.
  • Har ni en uppdaterad utrymningsplan och förutbestämd återsamlingsplats för personalen?
  • Har alla i organisationen utbildning och befogenheter för att kunna agera i en akut situation och klara ett bra brandskydd?
  • Gästerna har dålig lokalkännedom så ha tydlig skyltning som visar utrymningsvägar och vid behov även nödbelysning.
  • Se till att ni har tydliga rutiner och en tydlig organisation kring vad som sker när larmet startar. Hur ska ni agera om brandlarmet går?
  • Finns eventuella tillstånd och tillräcklig kunskap gällande brandfarlig vara?
  • Möt upp räddningstjänsten. Vi vill veta om alla är ute ur byggnaden, vad som har skett samt om det finns eventuella risker i verksamheten, till exempel gasflaskor.
  • Undvik anlagd brand genom att inte förvara brännbart material på lastkajer eller på andra undanskymda platser.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.

Brandskyddsinformation

Sotning och brandskyddskontroll i storkök

Klarar ditt restaurangkök att stå emot en brand? Eftersom många bränder startar i storköksutrusning är sotning och brandskyddskontroll extra viktigt för dig som driver restaurangverksamhet. Se till att kontakta fastighetsägaren om du genomför ändringar i köket.