Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Vi gör tillsyn i verksamheter där det ställs särskilda krav på att brandskyddet fungerar såsom sjukhus, restauranger och skolor. Tillsynsbesöket är en myndighetskontroll och därför inte frivillig.

Tillsyn görs av personal från Storstockholms brandförsvar med särskild utbildning på området. I lagen om skydd mot olyckor tydliggörs att det är byggnadens ägare eller nyttjanderättshavare som ansvarar för brandskyddet. Ansvaret innebär skyldigheter att både förebygga samt förhindra eller begränsa skador vid en eventuell brand. Ibland innebär det ansvaret att även skriftligt redovisa för hur brandskyddet är ordnat. I lagen pekas kommunen ut som tillsynsmyndighet.

Vid en tillsyn kontrollerar vi att brandskyddet är tillräckligt för din verksamhet. Vi utför också stickprovskontroller på såväl byggnadens brandskydd som det organisatoriska brandskyddet. Som fastighetsägare eller som nyttjanderättshavare är det ditt ansvar att brandskyddet för verksamheten når upp till de gällande kraven. Eftersom tillsynen är en myndighetskontroll kan du inte välja bort den.

För att tillsynen ska vara så givande som möjligt ser vi gärna att de personer som har insyn i det kontinuerliga brandskyddsarbetet och som har möjlighet att påverka det arbetet är med vid tillsynen, gärna representanter från både verksamheten och fastighetsägaren. Under tillsynsbesöket vill vi gärna se på den dokumentation ni har gjort kring brandskyddet. Har du frågor kring brandskyddet är detta ett bra tillfälle att passa på att fråga oss!

Vi tar ut en avgift för tillsynsbesöket och dess storlek har beslutats av politikerna i vår direktion. 

Nya taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsprövning enligt LBE

Från och med den 1 januari 2022 inför Storstockholms brandförsvar en ny avgiftsmodell för såväl tillsyn enligt LSO och LBE som för tillståndsprövning enligt LBE. Den nya modellen har en rörlig avgift med en fast timtaxa.

Den nya avgiftsmodellen innebär en rörlig kostnad för faktiskt nedlagd handläggningstid och innebär att en mindre verksamhet, eller en verksamhet som har hög precision i genomförandet av sitt eget lagstadgade systematiska brandskydd debiteras för en kortare handläggningstid än en verksamhet eller en verksamhetsutövare som har mindre precision i sitt lagstadgade brandskyddsarbete. Den nya avgiftsmodellen gör att det är kostnadseffektivt att sköta sitt brandskydd, det vill säga att ha rätt kunskaper, göra rätt och hantera sin verksamhet på ett säkert sätt ur ett samhällsperspektiv – vilket ligger i både LSO- och LBE-lagstiftningarnas intentioner.

Tillsyn enligt LSO/LBE

Handläggningstiden för att genomföra en tillsyn kan variera mycket. Tillsynsobjektets eller verksamhetens komplexitet och storlek påverkar handläggningstiden. Övriga parametar som påverkar handläggningstiden är efterlevnad av lagkrav, kunskap om brandskydd och viljan att rätta till eventuella påträffade brister. Detta är parametrar som verksamhetsutövaren har möjlighet att vara med och påverka. 

Tillstånd enligt LBE

Den 1 augusti 2021 trädde en lagändring i kraft som innebär skärpt kontroll över explosiva varor. Syftet med ändringarna är att försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. Detta påverkar handläggningstiden vid tillståndsärenden för explosiva varor. Vilken typ av verksamhet och vilka mängder av brandfarliga/explosiva varor som hanteras gör också att handdläggningstiden varierar mellan olika verksamheter. Övriga parametar som påverkar handläggningstiden är kunskap gällande hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara, om ansökan är komplett eller behöver kompletteras samt hur väl installationerna för brandfarlig vara motsvarar föreskriftskraven. Detta är parametrar som verksamhetsutövaren har möjlighet att vara med och påverka. 

På sidan nedan finns utförligare beskrivning av genomsnittliga och uppskattade handläggningstider för tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsprövning enligt LBE.  

Kontrollera detta inför tillsynen

Tillstånd – befintliga tillstånd ska vara giltiga och du ska ha tillräcklig kunskap gällande brandfarlig vara. Vid ett ägarbyte måste ett nytt tillstånd som gäller den nya ägaren utfärdas.

Rutiner – det ska finnas tydliga rutiner och en tydlig organisation kring vad som sker när larmet startar.

Brandlarm – larmet ska fungera och höras i alla utrymmen och på alla våningsplan.

Släckutrustning – det ska finnas släckutrustning i lokalerna som exempelvis handbrandsläckare.

Utrymningsskyltar – finns det skyltar som visar utrymningsvägar och har dessa har fri passage? Vid behov ska det även finnas nödbelysning.

Återsamlingsplats - det ska finnas en förutbeståmd återsamlingsplats och en uppdaterad utrymningsplan.

Detta går vi igenom vid en tillsyn:

  • Vi samtalar om verksamhetens systematiska brandskyddsarbete och diskuterar bland annat organisationen kring brandskyddsarbetet, utbildning, nödlägesberedskap och riskhantering.
  • Vi för ett samtal kring verksamhetens/fastighetens tekniska brandskydd samt hur egenkontroll av brandskyddet bedrivs.
  • Vi genomför stickprovskontroll av det tekniska/organisatoriska brandskyddet genom en rundvandring i verksamheten.

Du kommer självklart att få ta del av det protokoll som vi upprättar vid vårt besök. Skulle vi upptäcka brister i ert brandskyddsarbete kommer vi att meddela er om vilka eventuella åtgärder som behöver tas. Skulle bristerna vara allvarliga kan det resultera i ett föreläggande. Se alltså till att alltid hålla ditt brandskydd på en hög nivå.

Vi utför tillsyn i följande kommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Om du har frågor om tillsyn är du välkommen att kontakta oss via växeln på telefon 08-454 87 00. Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00 - 15.00 kan du be att få tala med någon av våra brandinspektörer för särskild rådgivning.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäker skola

De flesta bränder i skolor sker inte under skoltid utan på kvällar och helger. Många av bränderna är anlagda. Men det finns sätt att minska riskerna, till exempel genom att sätta upp belysning och ta bort brännbart material i utemiljön.