Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Brandsäker skola

De flesta bränder sker under skoltid men bränder som orsakar störst skada sker oftast på kvällar och helger. Men det finns sätt att minska riskerna, till exempel genom att sätta upp belysning och ta bort brännbart material i utemiljön.

Det är rektorernas ansvar att se till att det finns ett fungerande brandskydd på våra skolor och förskolor. Det är viktigt att arbeta aktivt med skolans SBA, systematiska brandskyddsarbete, för att minska riskerna och höja beredskapen att agera. I det ingår inte bara att utrusta lokalerna med larm, brandsläckare och utrymningsskyltar utan också att säkerställa att det finns en tydlig organisation och plan för hur egenkontrollen ska gå till och hur alla ska agera vid en brand.

Någon behöver till exempel ansvara för själva utrymningen medan någon annan möter upp räddningstjänsten. Att personalen vet vilka rutiner som gäller i händelse av brand är A och O för att säkra elevernas och personalens trygghet. Att utrymma under en lektion med hela klassen samlad är en sak, betydligt svårare är att genomföra en utrymning under en lunchrast när eleverna befinner sig på olika ställen. 

Viktigt med en fungerande organisation 

Skolpersonalen ska ha den kunskap som behövs för att kunna agera rätt vid en brand. Det innebär att de ska kunna läsa av brandlarmskåpet och förstå från vilken del i skolan som brandlarmet kommer ifrån. De ska kunna agera och vid behov släcka den lilla branden alternativt påbörja en utrymning av skolan om det behövs. Utrymningsövningar bör genomföras regelbundet. Eleverna behöver också känna till utrymningsvägar och återsamlingsplatser. Rektorn är ytterst ansvarig för brandskyddsarbetet, och bland personalen bör det finnas brandskyddsansvariga.

Säkerhetsorganisationen måste fungera i alla lägen, liksom släckutrustningen. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt för både elever och personal. Brandlarmet behöver testas regelbundet och man behöver även kontrollera att utrymningsvägar är skyltade, upplysta och framkomliga, inga möbler eller låsta dörrar får stå i vägen. Även framkomligheten utomhus är viktig, räddningstjänsten behöver kunna komma nära fastigheten vid en insats.

Risker i skolmiljön

Vissa verksamheter i skolan har högre brandrisk, till exempel kemi, hemkunskap och slöjd. Brandfarliga varor som används i till exempel kemi- eller fysikundervisningen måste hanteras med aktsamhet. För större volymer av brandfarliga vätskor och gaser kan det krävas tillstånd hos räddningstjänsten.

Involvera eleverna i brandskyddsarbetet

Det kan vara svårt att få till en bra utrymningsövning tillsammans med eleverna, speciellt i de äldre årskurserna. Det viktiga är att personalen övar och vet hur de ska agera i händelse av en brand. Däremot behöver eleverna veta hur brandlarmet låter och hur de ska agera när det går igång, något som kan vara lämpligt att gå igenom i början av varje termin. Det kan också vara bra att informera eleverna om konsekvenserna och samhällskostnaden av att starta ett larm i onödan, med en utryckning som följd som gör att räddningstjänsten inte kan åka på andra larm som sker samtidigt. Räddningstjänsten besöker gärna skolor i mån av tid och informerar barn och unga. Skolor som är intresserade kan kontakta sin lokala brandstation.

När sker det flest bränder?

De flesta bränder i skolmiljö är anlagda. De mest vanligt förekommande bränderna är under dagtid och företrädesvis på toaletter. Anlagda bränder sker även på kvällar och helger och leder då ofta till större konsekvenser. Det går att minska risken genom att göra förändringar i utemiljön. Ett effektivt sätt är att öka insynen genom att till exempel klippa ner häckar och ordna utomhusbelysning. Statistiken visar att bränder ofta startar i brännbart material såsom papper, kartonger och skräp. Rensa därför bort brännbart material på till exempel lastkajer, nära husfasader och på skolgården. Samma säkerhetstänk bör råda inomhus. Papperskorgar kan vara en brandfara och ska därför ha lock och tömmas regelbundet. Bilbränder har blivit allt vanligare på senare år och därför bör bilar och mopeder inte parkeras nära en husfasad, utan minst två meter ifrån. Tänk även på att försvåra för bilar att köra in på skolgårdarna.

Brandfarliga varor

Det krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor i större mängder.

En säker och trygg skola

Under 2020 lägger Storstockholms brandförsvar därför ett särskilt fokus på brandskyddet i skolan. Det innebär att vi under året gör tillsyn på många skolor i våra tio medlemskommuner. Som stöd i ert brandskyddsarbete har vi tagit fram en film och ett arbetsmaterial som du hittar via länken nedan. Använd gärna materialet vid arbetsplatsträffar.

Checklistor

Att tänka på utomhus

 • Utomhusbelysning skapar trygghet och synlighet.
 • Håll buskar och annan växtlighet på skolområdet låga så förbättras insynen, därmed minskar risken för en anlagd brand.
 • Papperskorgar kan vara en brandfara. Se till att de har lock och töm ofta!
 • Håll lastkajen fri från brännbart material.
 • Löst brännbart material på skolområdet såsom kartonger, skräp, och lövhögar kan bli bränsle för en anlagd brand och bör därför städas undan.
 • Tänk på att inte placera återvinningskärl nära fönster eller fasader.
 • Utvändiga utrymningsvägar, exempelvis nödutgångar och utvändiga trappor, ska hållas fria från hinder, snöröjas och halkbekämpas.
 • Tänk på att räddningsfordon behöver kunna parkera nära fastigheten vid en insats.
 • Var vaksam på brännmärken och/eller små försök att tända eld.

Att tänka på inomhus

 • Brandlarmet ska vara rätt utformat. Utrymningsskyltarna ska vara synliga.
 • Utrymningsplaner ska vara tydligt placerade vid ingången.
 • Utrymningsvägar ska vara fria från brännbart material och får inte blockeras.       
 • Papperskorgar kan vara en brandfara. Se till att de har lock och töm ofta!
 • Brandfarliga varor som används i till exempel kemi- och fysikundervisningen bör hanteras med aktsamhet. För större volymer krävs tillstånd.
 • Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt och vara lätt att komma åt för både elever och personal.
 • Var vaksam på brännmärken och/eller små försök att tända eld.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Brandsäkra tips till dig som flyttar hemifrån

Känslan när du låser upp dörren till ditt första egna hem är speciell. Även om det är betydligt roligare att inreda med nya möbler och färger finns det ett par andra investeringar som du behöver göra som faktiskt kan rädda liv om olyckan är framme. Här kan du läsa om hur du gör ditt nya hem så brandsäkert som möjligt.

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.