Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Söka tillstånd för brandfarliga farliga varor

Alla som hanterar större mängder brandfarlig vara måste söka tillstånd. Det gör du i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Här hittar du information om när tillstånd behövs och vad en ansökan ska innehålla.

Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av brandfarlig vara som hanteras och om varan hanteras yrkesmässigt eller privat. Numera är även hantering av brandfarliga varor på byggarbetsplatser och vid evenemang tillståndspliktiga även om vissa frimängder tillåts. Om detta kan du läsa mer på MSB:s webbplats.

Syftet med ett tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen sker på ett för samhället säkert sätt och enligt de krav som lagstiftningen ställer. För att kunna bedöma en ansökan korrekt måste det inlämnade underlaget vara tillräckligt. Prata därför gärna med kommunen innan en ansökan lämnas in. Om anläggningen är ny är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

En tillståndsansökan med en tydlig beskrivning av hanteringen i verksamheten, ritningar och vissa fall riskutredning med tillkommande klassningsplaner underlättar och snabbar upp handläggningsprocessen. Sökanden ska både fylla i uppgifter direkt på blanketten och bifoga ett antal handlingar till ansökan. Blanketten hittar du här.

Storstockholms brandförsvar ansvarar för tillståndsgivningen för brandfarliga varor i förbundets medlemskommuner som omfattar: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Information som ansökan ska innehålla

Ansökan avser:

Markera vilken typ av tillstånd ansökan avser.

Sökande:

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Det kan sökas av såväl en fysisk som juridisk person.

Fastighet:

Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis etc. 

Föreståndare:

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Hen ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga. Om det inte finns en utsedd föreståndare vid ansökningstillfället ska uppgifterna lämnas senast vid avsyningstillfället.

Beskrivning av verksamheten:

Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.

Hanterad mängd:

Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras vid ett tillfälle samt vilken klass varan tillhör och hur den ska förvaras. Mängden anges i liter om ämnet är en vätska eller en gas. Med klass menas de klasser som brandfarliga ämnen indelas i efter deras flampunkt. Ange även den brandfarliga vara som i ensam mängd inte är tillståndspliktig, då ett tillstånd ska omfatta all brandfarlig vara som hanteras (SÄIFS 1995:3).

Underskrift av sökande:

Sökandens underskrift, i original, måste finnas med för att ärendet ska registreras och handläggningen påbörjas. Ansökan ska undertecknas av firmatecknare för det företag som avser driva verksamheten.

Handlingar som ska bifogas ansökan

  • Situationsplan: Ska visa anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar med mera. Även områdets topografi ska framgå.

  • Planritningar: Bifoga ritningar över byggnader och anläggningar där brandfarliga varor hanteras. De ska visa de platser där brandfarliga varor hanteras, rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass samt ventilation.

  • Fasadritningar: Ska bifogas om gashantering sker nära fönster och ventilationsintag.

  • Klassningsplan: Verksamhetsutövaren ska i samtliga fall bedöma om och var områden med risk för explosiv atmosfär kan uppstå. Görs bedömningen att ingen klassningsplan behöver upprättas ska det ändå redovisas att bedömningen har gjorts i riskutredningen. Klassningsplan beskrivs i §§ 4-7 i Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor (SRVFS 2004:7).

  • Riskutredning: Enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska verksamhetsutövaren se till att det finns en utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs enligt gällande normer, standarder eller anvisningar som MSB accepterat anses kravet på utredning av riskerna uppfyllt. Detta innebär att det kan räcka med att riskutredningen är en beskrivning av hur detta gjorts. Väljer man däremot att frångå gällande regler ska riskutredningen visa hur man med den alternativa lösningen når en tillfredsställande säkerhetsnivå.

I särskilda fall kan även krav komma att ställas på att ovanstående handlingar kompletteras med en brandskyddsdokumentation samt beredskapsplan och/eller utbildningsplan.

Tillstånd krävs för brandfarliga varor i större mängd än:

  • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, till exempel: gasol, vätgas, acetylen.
  • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 grader Celsius till exempel rödsprit, teknisk sprit.
  • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler.
  • 60 liter brandfarliga gaser där ingen del av hanteringen sker inomhus.

Taxor gällande tillstånd

Avgifter för tillstånd enligt föreskrifter (MSBFS 2013:3) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd i publika lokaler

Butiker, varuhus, samlingslokaler, idrottshallar och biografer går under det gemensamma namnet publika lokaler. Du som bedriver verksamhet i sådan lokal har en skyldighet att veta vilka regler som gäller kring brandskyddet där. Vi guidar dig rätt.

Brandskyddsinformation

Gasol i restauranger

Brandskyddsinformation

Förvaring av brandfarliga varor i verksamheten

Hanterar du brandfarliga varor i din verksamhet? Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Om så är fallet ska du ta reda på vilka regler som gäller angående hanteringen av dessa och om du behöver tillstånd.