Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Information om farlig verksamhet

En verksamhet som av länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människa eller miljö klassas som en farlig verksamhet. Ansvarig för en sådan verksamhet ska ha skälig beredskap för räddningsinsatser.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det ägaren eller verksamhetsutövaren vid en anläggning som bedriver farlig verksamhet som är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador till följd av olycka. Detta ska ske som ett komplement till kommunens beredskap för räddningsinsatser.

Beredskapen kan bestå av egen personal och egendom/utrustning vid anläggningen. En annan lösning, med tanke på aktuell fara och aktuella tidsförhållanden, kan vara att ägaren eller verksamhetsutövaren istället bekostar en utökad kommunal beredskap för räddningsinsatser. Det kan också förekomma kombinationer av dessa lösningar.

Vad som anses vara en skälig nivå för den kompletterande beredskapen och övriga nödvändiga åtgärder bedöms från fall till fall beroende på de aktuella förutsättningarna. Ytterst är skäligheten en fråga som avgörs i en rättslig prövning.

I arbetet ingår även att analysera riskerna för olyckor som kan innebära fara för att orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Riskanalysen används i första hand som underlag för att bedöma vilken beredskap för effektiva räddningsinsatser som behöver upprätthållas vid anläggningen.

Analysen bör bland annat innehålla:

 • En beskrivning av möjliga scenarier för olyckor som kan innebära fara för att orsaka allvarliga skador på människor eller miljön.
 • En sammanställning av de händelser som skulle kunna bidra till att scenarierna inträffar. Här bör även händelser som kan inträffa utanför verksamheten tas med.
 • En bedömning av hur omfattande och svåra konsekvenserna av de olyckor som beskrivits skulle kunna bli för människor eller miljön.
Ladda ner: VL2018-01 Riskanalys vid farlig verksamhet
Uppdaterat 2018-12-17 Giltig från 2018-06-20

Vägledning för att underlätta processen med framtagande av riskanalyser i de verksamheter som är klassade som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Varning och underrättelse vid en olycka

Vid en brand eller olycka som innebär fara för allvarliga skador på människor eller miljön, eller vid överhängande fara för en sådan, ska verksamhetsutövaren varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp.

Information till allmänheten

Vid utsläpp, eller överhängande fara för utsläpp, av giftiga eller skadliga ämnen som kräver särskilda åtgärder för allmänhetens säkerhet ska verksamhetsutövaren även underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen. De särskilda åtgärderna kan vara utrymning, avspärrning eller en uppmaning till människor att bege sig inomhus.

Verksamheten ska i förväg ha vidtagit förberedande åtgärder och bestämt hur varning och alarmering ska gå till. Det ska finnas fastställda rutiner för detta. Verksamhetsutövaren underrättar normalt SOS Alarm som i sin tur larmar kommunens organisation för räddningstjänst, polismyndigheten och länsstyrelsen samt andra aktörer vid behov.

Ägare eller verksamhetsutövare får, efter kommunens medgivande, även använda de varningsanordningar som installerats för VMA, Viktigt meddelande till allmänheten.

Information till myndigheter

Ägare eller verksamhetsutövare vid anläggningen ska vid olyckor eller tillbud som innebär fara för allvarliga skador på människor eller miljön omgående underrätta den kommun där verksamheten ligger. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska informeras. Det ska finnas i förväg bestämda rutiner för hur detta ska gå till.

Informationen till kommunen bör lämnas till kommunens organisation för räddningstjänst. Informationen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör lämnas till myndighetens tjänsteman i beredskap (TiB).

Informationen ska innehålla:

 • Omständigheterna kring olyckan eller den befarade olyckan.
 • Vilka farliga ämnen i anläggningen som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö och om några av dessa ämnen läckt ut.
 • Vilka uppgifter som finns tillgängliga för att möjliggöra en bedömning av följderna för människor och miljö.
 • Vilka räddningsåtgärder som vidtagits.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i sin tur omgående informera regeringen och andra berörda myndigheter om sådana olyckor eller befarade olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön.

Kommunens tillsynsansvar

Det är kommunen som utövar tillsyn över ägarens eller verksamhetsutövarens efterlevnad av skyldigheter vid farlig verksamhet. Tillsynen ska genomföras regelbundet och utgå från de risker som finns vid anläggningen.

Verksamhetsutövaren ska i sin tur informera kommunen om:

 • Olyckor som innebär fara för allvarliga skador på människor eller miljön.
 • Vilken beredskap som finns.
 • Vilka övriga åtgärder som vidtagits.
 • Vilka rutiner som gäller vid olycka eller överhängande fara för olycka.

Reglering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utfärdat allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet, MSBFS 2014:2, som ansluter till de skyldigheter som gäller vid farlig verksamhet enligt lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

 • Bestämmelser om klassning av farliga verksamheter finns i 2 kap 3 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
 • Bestämmelser om beredskap och analys av riskerna finns i 2 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 • Bestämmelser om varning och underrättelse finns i 2 kap 1 § samt 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 • Bestämmelser om information finns i 2 kap 4 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
 • Bestämmelser om tillsyn finns i 5 kap 1-4 §§ lag (2003:778) och om skydd mot olyckor.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Farliga verksamheter i din omgivning

Det är viktigt att du som bor och arbetar i närheten av anläggningar som bedriver verksamhet som klassas som farlig verksamhet blir informerad om vad som kan hända vid en olycka och hur du då ska agera.

Brandskyddsinformation

Viktigt meddelande till allmänheten

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort.

Brandskydd i hemmet

Om VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort.