Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Söka tillstånd för explosiva varor

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen, blandningar och föremål som till exempel sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Här kan du läsa mer om vad som gäller för explosiva varor.

Storstockholms brandförsvar handlägger all tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor för våra medlemskommuner. Alla som ska ta emot, använda, förvara, bedriva handel (överlåta) eller överföra explosiv vara måste söka tillstånd.

Vänd dig till Polisen om du vill söka tillstånd för sprängning och till MSB om du vill söka tillstånd för gränsöverskridande överföring. Viss användning av pyrotekniska artiklar kräver även polistillstånd.

Så här söker du tillstånd

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Användning

Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Om du köper en explosiv vara som används direkt till exempel vid ett sprängarbete, det vill säga utan att du först förvarar den, behövs inget separat tillstånd till förvaring. Observera att sprängning inom detaljplanelagt område förutsätter att du även har sökt/söker tillstånd hos Polisen enligt ordningslagen. Det är även detta tillstånd du ska söka för hantering av raketer med styrpinne.

Förvaring

Detta tillstånd krävs om du vill förvara egen eller annans explosiva vara i ditt egna förråd. Om du däremot förvarar explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver du inte söka eget tillstånd till förvaring.

Handel/överlåtelse

Detta tillstånd krävs om du vill bedriva handel med explosiva varor, till exempel sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring

Detta tillstånd krävs om du till exempel köper sprängämnen (undantaget stenspräckarpatroner) för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats. De explosiva varor som omfattas av kravet är i huvudsak sprängämnen, tändmedel som sprängkapslar och detonerande stubin och krut, både röksvagt och svartkrut, för civilt bruk. Detta tillstånd behövs inte för  ammunition, pyrotekniska artiklar till exempel fyrverkerier, stenspräckningspatroner eller PU utrustning.

Godkännande av ny föreståndare

Varje föreståndare behöver godkännas av brandförsvaret. Du som redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen, mer än att du har en ny föreståndare, behöver bara få denna ansökan godkänd.

Blanketter för tillståndsansökan finner du på vår webbplats, klicka på länken nedan. Om du ansöker om tillstånd till försäljning av fyrverkerier kan du använda en förenklad blankett. Om du inte ansökt om tillstånd tidigare så kryssa i alla tillståndstyper på blankettens första sida.

Söker du tillstånd för exempelvis förvaring av sprängämnen använder du blanketten "Ansökan - tillstånd hantering av explosiv vara". Kryssa i vilka tillstånd det är du söker på blankettens första sida.

Blanketten ska skickas eller lämnas in till:

Storstockholms brandförsvar
Box 1328
111 83 Stockholm

Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som behövs så att vi kan göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. I blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är.

När vi har mottagit din ansökan går ärendet på remiss och en handläggare från brandförsvaret kommer att bedöma om du tar ditt ansvar enligt de regler som gäller för säker hantering av varorna. För att få tillstånd måste du kunna visa att du har kunskap om de risker som är förknippade med varorna och att du kan hantera varorna på ett säkert sätt.

Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe, till exempel ett förråd eller en försäljningslokal, kan brandförsvaret besluta att en avsyning behövs innan tillstånd ges. Handläggaren kommer att kontakta dig för att boka en tid för avsyning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Tillståndsbevis ges när kontrollen av dig som söker och eventuellt utrymme för förvaring är färdig. Från det att du lämnat in en fullständig ansökan till att du meddelas beslut kan det ta cirka 3 veckor. Vid komplicerade ärenden får handläggningstiden ta upp till tre månader.

Taxor gällande tillstånd och tillsyn

Nya taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsprövning enligt LBE

Från och med den 1 januari 2022 inför Storstockholms brandförsvar en ny avgiftsmodell för såväl tillsyn enligt LSO och LBE som för tillståndsprövning enligt LBE. Den nya modellen har en rörlig avgift med en fast timtaxa.

Den nya avgiftsmodellen innebär en rörlig kostnad för faktiskt nedlagd handläggningstid och innebär att en mindre verksamhet, eller en verksamhet som har hög precision i genomförandet av sitt eget lagstadgade systematiska brandskydd debiteras för en kortare handläggningstid än en verksamhet eller en verksamhetsutövare som har mindre precision i sitt lagstadgade brandskyddsarbete. Den nya avgiftsmodellen gör att det är kostnadseffektivt att sköta sitt brandskydd, det vill säga att ha rätt kunskaper, göra rätt och hantera sin verksamhet på ett säkert sätt ur ett samhällsperspektiv – vilket ligger i både LSO- och LBE-lagstiftningarnas intentioner.

Tillsyn enligt LSO/LBE

Handläggningstiden för att genomföra en tillsyn kan variera mycket. Tillsynsobjektets eller verksamhetens komplexitet och storlek påverkar handläggningstiden. Övriga parametar som påverkar handläggningstiden är efterlevnad av lagkrav, kunskap om brandskydd och viljan att rätta till eventuella påträffade brister. Detta är parametrar som verksamhetsutövaren har möjlighet att vara med och påverka. 

Tillstånd enligt LBE

Den 1 augusti 2021 trädde en lagändring i kraft som innebär skärpt kontroll över explosiva varor. Syftet med ändringarna är att försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. Detta påverkar handläggningstiden vid tillståndsärenden för explosiva varor. Vilken typ av verksamhet och vilka mängder av brandfarliga/explosiva varor som hanteras gör också att handdläggningstiden varierar mellan olika verksamheter. Övriga parametar som påverkar handläggningstiden är kunskap gällande hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara, om ansökan är komplett eller behöver kompletteras samt hur väl installationerna för brandfarlig vara motsvarar föreskriftskraven. Detta är parametrar som verksamhetsutövaren har möjlighet att vara med och påverka. 

På sidan nedan finns utförligare beskrivning av genomsnittliga och uppskattade handläggningstider för tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsprövning enligt LBE.  

Tillsyn

När du fått ditt tillstånd för hantering av explosiva varor genomför brandförsvaret en tillsyn av din verksamhet. Tillsynsbesök genomförs regelbundet för att kontrollera att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Du kanske också vill läsa:

Brandskyddsinformation

Förvaring av brandfarliga varor i hemmet

Hårspray, tändvätska, T-röd och nagellacksborttagning. De flesta av oss har ett flertal brandfarliga produkter i våra hem utan att tänka på det. Här kan du läsa om reglerna för förvaring av brandfarliga varor i hemmet.

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskyddsinformation

Söka tillstånd för brandfarliga varor

Alla som hanterar större mängder brandfarlig vara måste söka tillstånd. Det gör du i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Här hittar du information om när tillstånd behövs och vad en ansökan ska innehålla.