Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Brandskyddsinformation

Sotning och rengöring i restauranger

Klarar ditt restaurangkök att stå emot en brand? Eftersom de flesta bränder startar i kök är sotning och brandskyddskontroll extra viktigt för dig som driver restaurangverksamhet. Se till att kontakta fastighetsägaren om du genomför ändringar i köket.

Du som driver restaurang behöver säkerställa att imkanalen (ventilationen från köksspisen) håller rätt standard för den typ av matlagning som utförs. Om du exempelvis förändrar din matlagning och installerar en ny värmekälla eller ny köksutrustning såsom en kolgrill, behöver du också ändra standarden på din imkanal. 

Börja med att kontakta fastighetsägaren för att försäkra dig om att eventuella ändringar av anläggningen är godkända. Därefter ska fastighetsägaren göra en bygganmälan/bygglov till byggnadsnämnden. När ni sedan fått ett startbesked så anlitar ni en behörig ventilationsfirma eller sotare som projekterar anläggningen. Efter att ni är klara så måste anläggningen slutbesiktigas av en behörig besiktningsman för att den ska bli godkänd hos byggnadsnämnden.

När din nya anläggning är i drift kommer våra sotare till dig och utför brandskyddskontrollen. Den görs vartannat år och rengöring av fett och sot görs antingen tre gånger per år eller sex gånger per år om du har en kolgrill.

Byte av sotare

Om du av någon anledning vill byta till annan skorstensfejarmästare än den du har blivit tilldelad så kan bytet endast göras om fastighetsägaren godkänner detta. Dispensen söker fastighetsägaren hos Storstockholms brandförsvar. Ansökan måste ske minst fyra veckor innan aviserad sotning.

Vid ansökas kontrolleras:

  • Om anläggningen har fått eldnings-/nyttjandeförbud.
  • Om sotarfirman ni önskar anlita har behöriga sotare.
Ladda ner: Ansökan om byte av sotare
Uppdaterat 2018-10-09 Giltig från 2018-08-17

Blankett för ansökan för att låta annan utföra rengöring (sotning) av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler.

Sotning och brandskyddskontroll

Rengöring och sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen, så kallad soteld. För att undvika brand och förebygga skador delas sotningen in i två moment: brandskyddskontroll och rengöring/sotning. Bestämmelserna kring detta regleras i lagen om skydd mot olyckor.

Brandskyddskontroll handlar om att göra en bedömning av förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Vi kontrollerar att det inte finns risk för att en brand i en im-/rökkanal skulle uppstå och sedan riskera att sprida sig till husets konstruktion. Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning och kan enbart utföras av det företag som brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för hotell

Som ägare eller ansvarig för ett hotell måste du ha kunskap om hur du uppfyller kraven för ett så kallat systematiskt brandskydd. För att dina gäster ska kunna känna sig trygga krävs att du arbetar aktivt med att förebygga brand och utbildar din personal om brandskyddet. Läs mer här.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för restauranger

För dig som driver en restaurang finns det flera saker kring brandskyddet som du behöver ha kunskap om och arbeta aktivt med. Vilka ska du kontakta angående hantering av brandfarlig vara? Vad betyder det att arbeta med ett systematiskt brandskydd? Vi hjälper dig!