Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Sotning och brandskyddskontroll i storkök

Klarar ditt restaurangkök att stå emot en brand? Eftersom många bränder startar i storköksutrusning är sotning och brandskyddskontroll extra viktigt för dig som driver restaurangverksamhet. Se till att kontakta fastighetsägaren om du genomför ändringar i köket.

Många bränder startar i en storköksutrustning. Som fastighetsägare och som verksamhetsutövare har du ett ansvar att se till att ditt storkök har ett bra brandskydd och att den får det brandförebyggande arbete som brandförsvaret levererar.

Här finns mer information om hur sotning går till, hur du gör om du vill byta till en annan sotare, hur taksäkerheten ska se ut och hur du kan förebygga brand.

Sotningsdistrikt

Storstockholms brandförsvar har ansvar för att alla storkök i medlemskommunernas byggnader sotas och kontrolleras (brandskyddskontroll). För att utföra sotning och brandskyddskontroll har Storstockholms brandförsvar avtal med sotningsentreprenörer.

Varje storkök tillhör ett sotningsdistrikt. I varje distrikt finns en entreprenör som utför sotning och brandskyddskontroll. Hos entreprenören finns ett register med uppgifter om vilka imkanaler och eldstäder som finns i byggnaden och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats.

Här kan du se vilket distrikt du tillhör och vilka entreprenörer som utför sotningstjänster hos dig. Dessa företag är din kontakt när du har frågor om brandskyddskontroll och sotning.

Kommun

Sotning och brandskyddskontroll

Danderyd och Lidingö Skorstensfejarna LJ AB
Solna, Sundbyberg, Täby och Vallentuna Fluetec AB
Vaxholm, Värmdö och Österåker Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt
Distrikt inom Stockholms stad Sotning och brandskyddskontroll
Stockholms innerstad Lars Sundström AB
Söder- och västerort Fluetec AB
Lars Sundström AB

Webbplats: http://www.sotarenstockholm.nu/

Skorstensfejarna LJ AB

Webbplats: https://www.skorstensfejarna.se/kontakt

Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt

Webbplats: https://varmdosot.se/

Fluetec AB

Webbplats: http://stockholmssotare.se/

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

Sotning av imkanal i storkök

Till elektrisk köksutrustning hör en så kallad imkanal, det vill säga frånluftskanalen från kökskåpan till fläkten. I dessa samlas fett som kan utgöra en brandrisk och även försämra funktionen.

Vid sotning av en imkanal avlägsnas brännbara beläggningar i imkanalen i hela sin sträckning från metallfilter i kåpa ovan köksutrustning tom fläkt.

Imkanaler från storkök ska sotas tre gånger per år.

Sotning av eldstad och rökkanal i storkök

Vanliga eldstäder för matlagning i storkök är kolgrill eller vedeldad pizzaugn. Till dessa eldstäder hör en rökkanal. I dessa installationer samlas mycket fett och sot och de ska sotas 6 gånger per år.

Vid sotning av en rökkanal i storkök avlägsnas brännbara beläggningar i hela sin sträckning från metallfilter i kåpa tom fläkt.

Brandskyddskontroll av imkanal i storkök

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Vid brandskyddskontroll kontrolleras om imkanalen har en tillräcklig kapacitet för att ta hand om en brand utan att sprida den vidare i fastigheten. En fullt utvecklad imkanalsbrand blir väldigt kraftig och kan orsaka stor skada om imkanalen inte har ett tillräckligt brandskydd.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ha ett tillfredsställande brandskydd. Vid brandskyddskontrollen får du hjälp att se över om något behöver åtgärdas eller ändras för att säkerställa en tillförlitlig anläggning.

Imkanaler från storkök ska brandskyddskontrolleras vartannat år.

Brandskyddskontroll av eldstad och rökkanal i storkök

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Vid brandskyddskontroll kontrolleras om anläggningen har en tillräcklig kapacitet för att ta hand om en brand utan att sprida den vidare i fastigheten. En fullt utvecklad soteld blir väldigt kraftig och kan orsaka stor skada om rökkanalen inte har ett tillräckligt brandskydd.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ha ett tillfredsställande brandskydd. Vid brandskyddskontrollen får du hjälp att se över om något behöver åtgärdas eller ändras för att säkerställa en tillförlitlig anläggning.

Rökkanaler från storkök ska brandskyddskontrolleras vartannat år.

Sota själv eller byte av sotare

Om du vill ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det (egensotning). För att få ett medgivande om egensotning behöver du skicka en ansökan till Storstockholms brandförsvar. Om brandförsvaret bedömer att brandskyddet inte kommer att försämras med egensotningen ges ett medgivande.

Det finns två varianter av egensotning. Antingen utför du arbetet själv eller så tar du in en annan behörig sotare att utföra arbetet.

Oavsett om du kommer att utföra sotningen själv eller kommer att anlita en annan sotare är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det sker på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt, att anläggningen sotas enligt gällande sotningsfrister och att sotningstillfällena dokumenteras i en sotningsjournal.

Även om du har egensotning kommer regelbundna brandskyddskontroller utföras av entreprenör med avtal att utföra detta.

Om du är intresserad av att sota själv men behöver mer kunskap på området kan du gå en kurs i egensotning som anordnas av Brandskyddsföreningen.

Ladda ner: Ansökan om egensotning (byte av sotare)
Uppdaterat 2024-02-14 Giltig från 2023-11-14

Blanketten "Ansökan om egensotning (byte av sotare)" ska användas om du vill ta över ansvaret för sotningen själv och samtidigt anlita en annan behörig sotare än kommunens avtalade entreprenör för att utföra rengöringen.

Ladda ner: Ansökan om egensotning (eget utförande)
Uppdaterat 2024-02-14 Giltig från 2023-11-14

Blanketten "Ansökan om egensotning (eget utförande)" ska användas om du som fastighetsägare vill ta över ansvaret för sotningen och själv utföra rengöringen (sotningen) istället för kommunens avtalade entreprenör.

Återkalla byte av sotare

Om du har bytt sotare men vill återgå till Storstockholms brandförsvars avtalade entreprenör gör du det enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till registrator@ssbf.brand.se. I meddelande ska fastighetsbeteckning och gatuadress anges.

Ändring av storköksutrustning

Om du ändrar matlagning eller köksutrustning i storkök påverkar det oftast brandskyddet och behöver anmälas till byggnadsnämnden i din kommun.

Det är extra viktigt att notera att om du ändrar från en elektrisk utrustning till en eldstad behöver imkanalen bytas ut till en rökkanal.

Taksäkerhet

Sotaren eller skorstensfejarteknikern får inte utföra ett arbete där de riskerar att skada sig genom fall från stege, tak eller skorsten. I de fall där sotningstjänsterna ska ske uppifrån är en bra taksäkerhet en förutsättning för att kunna utföra sotning och brandskyddskontroll. Arbete på tak som överstiger två meter och lutar ska alltid ske med fallskydd för att förhindra skada vid fall.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för hotell

Som ägare eller ansvarig för ett hotell måste du ha kunskap om hur du uppfyller kraven för ett så kallat systematiskt brandskydd. För att dina gäster ska kunna känna sig trygga krävs att du arbetar aktivt med att förebygga brand och utbildar din personal om brandskyddet. Läs mer här.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för restauranger

För dig som driver en restaurang finns det flera saker kring brandskyddet som du behöver ha kunskap om och arbeta aktivt med. Vilka ska du kontakta angående hantering av brandfarlig vara? Vad betyder det att arbeta med ett systematiskt brandskydd? Vi hjälper dig!